Нашата консултация

Закрила при уволнение от работа по чл. 333 от Кодекса на труда

10.03.2014

Закрила при уволнение от работа по чл. 333 от Кодекса на труда ползват

лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, както и лицата, страдащи от болестите, записани в Наредба № 5 на МЗ (Виж ДВ бр.33 от 1987 г.): исхемична болест на сърцето; активна форма на туберкулоза; онкологично заболяване; психично заболяване; захарна болест – диабет; професионално заболяване. Закрилата е предварителна и задължава работодателя преди подписване на заповедта по чл. 328, ал.1, т.2, т.3, т.5 и т.11; чл.330, ал. 2, т. 6 да вземе мнението на ТЕЛК и на съответното териториално поделение на Инспекцията по труда за всеки отделен случай.