Нашата консултация

Промени в Кодекса за социалното осигуряване

29.02.2024

От 1 януари 2024 г. е в сила изменение в чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно което работните дни от временната неработоспособност, за които осигурителят изплаща възнаграждение на осигуреното лице, се променят от първите три на първите два работни дни. Изменението се прилага за временна неработоспособност, настъпила след 31.12.2023 г. Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите два работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

Ако лицето няма изискуемия 6 месечен осигурителен стаж, то няма право и на възнаграждение за първите два работни дни от временната неработоспособност. Осигурителят не изплаща възнаграждение за първите два работни дни от временната неработоспособност и в случаите, в които:

  • след първите 2 работни дни временната неработоспособност продължава без прекъсване (независимо дали е констатирана с първични болнични листове, или с продължения на предходни болнични листове и независимо от това дали болничните листове са за едни и същи или за различни заболявания и причини за неработоспособност);
  • в случаите при бременност и раждане.

Паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица за целия период на временната неработоспособност и при бременност и раждане са за сметка на ДОО.

Ако временната неработоспособност е настъпила преди 01.01.2024 г.  осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност.

(чл. 40, ал. 5 от КСО)