Нашата консултация

Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ДВ. бр.99 от 2012 г.)

12.02.2013

 

Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по  основните икономически дейности и квалификационни групи професии е записан в приложение № 1 към Закона.

Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващи се  лица съобразно облагаемия им доход за 2011 г., като самоосигуряващи се лица:

           до 5400 лв. – 420 лв.;

           от 5400.01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;

           от 6500.01 лв. до 7500 лв. -  500 лв.;

           над 7500 лв.  – 550 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски  производители и тютюнопроизводители – 240 лв.

Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2200 лв.

Определя се за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г. минимален размер  на

пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 ал. 1 от КСО – 145 лв., а от 01.04. 2013 г. – 150 лв.

Определя се за 2013 г. дневен минимален размер на обезщетението за  безработица – 7.20 лв.

Определя се за 2013 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете  по чл. 53 ал.1 и ал.2 от КСО – 240 лв.

Определя се за 2013 г. размер  на еднократната помощ по чл. 13г от КСО при  смърт на осигурено лице – 540 лв.

Определя се за 2013 г. максимален размер на гарантираните вземания по чл.  22 ал. 2 и чл. 23 ал 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и  служителите при несъстоятелност на работодателя – 1000 лв. За 2013 г. не се внасят  вноски за фонд “Гарантирани вземания за работниците и служителите”.  Пенсиите, свързани с трудова дейност, се осъвременяват от 01.04. 2013 г., както следва:

- отпуснатите с начална дата до 31.12.2009 г. – с 9.8 на сто;

- отпуснатите с начална дата от 01.01. до 31.12. 2010 г. – с 8.8 на сто;

- отпуснатите с начална дата от 01.01. до 31.12. 2011 г. – с 5.7 на сто;

- отпуснатите с начална дата от 01.01.  до 31.12. 2012 г. – с 2.2 на сто.

За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание,  се зачита:

- времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование,

но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план на завършената специалност;

- времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили  образователна и научна степен “доктор”. 

Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите 3 работни дни от  временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение  за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от  70 на сто от уговореното възнаграждение.Паричните обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия за инвалидност за същото заболяване, с изключение на случаите, когато болничният лист е издаден при обективни данни за обостряне на състоянието, както и с интервенции, свързани с лечение на хронично заболяване.   

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата образувана от: по процент 1.1 на сто, а от 01.01.2017 г. – 1.2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 68 ал.1 и ал.2 от КСО и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, а от 01.01.2012 г. – 4 и съответната пропорционална част за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на право по чл. 68 ал.1 и 2 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане,  придобит след 31.12.2006 г.

Право на социална пенсия за старост имат лицата, навършили 70-годишна  възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване  на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70 годишна възраст и след изтичане на 6-месечния срок по чл. 94 от КСО, доходът на  член от семейството се преценява към датата на заявлението. Размерът на социалната  пенсия за старост, както и условията за нейното получаване се определят от МС по предложение на МТСП и НОИ.   

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане)  повече от 71 на сто. Размерът на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане над 90 % е 120 на сто , а за лицата с трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане от 71 до 90 % – 110 процента от социалната пенсия за старост. При право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер и 50 % от останалите.

Когато една от пенсиите е социална пенсия за инвалидност, тя се изплаща в размер 25 на сто.

Законът влиза в сила от 01.01.2013 г.