Нашата консултация

Облекчения на хората с увреждания при движението им с пътни превозни средства

30.09.2017

Карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване улеснения при паркиране се издава от кмета на съответната община, съгласно утвърден образец и изискванията на Съвета на Европа от 04.06.1998 г. – Препоръка 98/ 376/ ЕО. Картата важи за територията на цялата страна и може да се използва в друга страна-членка на ЕС, ако отговаря на изискванията. (виж чл.99а от Закона за движението по пътищата, ДВ. бр.68 от 2012 г., изм. и доп. ДВ.бр.60 от 2012 г.). Картата се поставя в долния десен ъгъл на предното стъкло на превозното средство и се сваля, когато то не обслужва притежателя на документа.

Правилникът за прилагане на закона за движението по пътищата (посл. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 17 февруари 2015 г.) дава следните облекчения за хората с увреждания при движението им с пътни превозни средства:

Съгласно Чл. 18. (1) За обозначаване на пътни превозни средства се използват следните опознавателни знаци:

 “Глух или глухоням водач” - знакът има формата на кръг, с жълт цвят, черна крайна ивица и черен символ. Поставя се в долния десен ъгъл на предното стъкло и в долния ляв ъгъл на задното стъкло на моторно превозно средство, управлявано от глух или глухоням водач.

 “Инвалид” - знакът има формата и изображението на пътен знак Д21. С този знак се обозначава място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания.

 

Съгласно чл. 50 (2) т. 3 Забраните, въведени с пътни знаци:

- (доп. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) В2, В3, В14, В27 - по отношение на престоя и В28 - не се отнасят за пътни превозни средства, обслужващи лица, притежаващи документ за инвалидност;

- В27 не се отнася за пътни превозни средства, превозващи болни до или от здравно заведение, за времето, необходимо за слизане или качване на болния.

Чл. 47 (3) Пътните знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана имат следните изображения и наименования:

В2 - Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки

В3 - Забранено е влизането на МПС, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди

В14 - забранено е влизането на изобразените ППС

В27 - Забранени са престоят и паркирането

В28 - Забранено е паркирането

Д21 – Инвалид

 

Чл. 188. (1) Водачите на автомобили, комплектувани с обезопасителни колани, са длъжни да ги използват.

(2) Могат да не ползват обезопасителни колани:

2. лица, чието физическо състояние не позволява употребата на колан.