Нашата консултация

Ползване на отложен платен годишен отпуск

28.06.2013

Начинът, редът, прекъсването и отлагането на ползването на платения годишен отпуск са регламентирани в чл.173  и сл. от Кодекса на труда (КТ).  Задължението на работника или служителя е да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, а на работодателя – да разреши ползването на отпуска наведнъж или на части в съответствие с утвърдения график, освен ако ползването на отпуска е отложено по реда на чл.176 от КТ.

Отлагането на ползването на отпуска за следваща календарна година по причини, които се дължат на работодателя е уредено в чл.176, ал.1от КТ. Когато съществуват важни производствени причини, които препятстват ползването на отпуска в съответствие с утвърдения график в годината, за която се отнася, работодателят отлага ползването па реда на чл.176, ал.1 от КТ, като следва да се има предвид, че отложеният отпуск може да бъде общо в размер не повече от 10 работни дни (в случаите по ал.1 и 2 на чл.176).

Отложеният отпуск по реда на чл.176, ал.1 и/или ал.2 от КТ следва да се ползва в календарната година, за която е отложено ползването му. Ако отложеният отпуск не е ползван и в годината, за която е отложено ползването (независимо от причините за това), той може да се ползва най-късно да края на следващата календарна година. Поради погасяване на правото на ползването му по давност (чл.176 а, ал.1 от КТ), отпускът не може да се ползва след изтичането на две години от края на годината, за която се полага и в този смисъл „той се губи”.

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят дължи обещетение само за неползван отпуск, правото на който не е погасено по давност (чл.224, ал1 от КТ).