Нашата консултация

Определяне на датата на инвалидизиране

01.11.2013

Датата на инвалидизиране се определя от ТЕЛК (НЕЛК) едновременно с установяване на процента намалена работоспособност / вид и степен на увреждане, на основание чл. 70 ал. 1-7 и чл. 71 от Наредбата за медицинска експертиза (ДВ. бр. 36 от 14.05.2010 г.). Определянето й зависи от наличната медицинска документация, трудов маршрут и здравословно състояние на освидетелстваното и праосвидетелстваното лице. От датата на инвалидизиране зависи получаване на статут на “лице с трайно увреждане” и ползване на съответните облекчения. Когато лицето е било във временна неработоспособност и е преминало непосредствено в инвалидност (трайно увреждане), за дата на инвалидизиране се приема денят, в който е приключила временната неработоспособност по болничните листове. Когато лицето е било трудоустроено на работа с по-ниска квалификация, за дата на инвалидизация се приема датата на преминаване на лицето на тази работа (дата на трудоустрояване). Обстоятелството се установява по наличната медицинска документация и документите за трудов стаж. Когато лицето не е ползвало отпуск по болест или не работи, датата на инвалидизиране се определя въз основа на медицинските документи и здравословното му състояние при освидетелстването. Когато липсва медицинска документация и здравословното състояние на лицето не дава достатъчно основание, за дата на инвалидизиране се определя датата на издаване протокола на ЛКК. Когато лицето работи или се намира в платен или неплатен отпуск, за дата на инвалидизиране се определя датата на освидетелстването. Датата на инвалидизиране не може да бъде по-късна от датата на освидетелстването само когато лицето е било в отпуск по болест и се е явило за освидетелстване преди изтичането му. Отпускът при временна нетрудоспособност в размер 75 календарни дни, ползван на основание чл. 42, ал. 2 и 3 от КСО, се взема предвид при определяне на датата на инвалидизиране.