Нашата консултация

ПРИЕМ във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД

09.08.2013

Прием по клинични пътеки във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД могат да постъпят на лечение по клинични пътеки всички пациенти с непрекъснати здравни осигуровки през последните 36 месеца.

            За повече информация: http://www.rehabilitation.bg/bg-priem-pyteki.php

 

Прием на пациенти с временни и трайни увреждания във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД се приемат пациенти с временни и трайни увреждания с 90% и НАД 90 %:

Ø      Според условията на Закона за интеграция на хората с увреждания - хората с трайни увреждания имат право на добавка за социална интеграция за балнеолечение и рехабилитационни услуги. Според приложението на правилника към същия закон - добавката по чл. 42 ал. 2 т. 4 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им.

Ø      На основание чл.28 ал.1 т.4 от Правилника за прилагане на същия Закон, добавката се изплаща от съответните териториални служби към Социално подпомагане, след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им. Добавката е в размер на трикратния размер на гарантирания минимален доход който в момента е 195лв., но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.

Ø      Лицата имащи права на придружител на пациент с увреждания ползват същото основание за добавка.

Ø      Добавката се ползва, когато не се получава на друго основание.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

·               Медицинско направление /бланка на МЗ № 119- в два екземпляра/ издадено от лекуващия лекар /или специалист - срок на валидност до 3 месеца от датата на издаване;

·               Пълна медицинска документация включваща: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. /при необходимост/;

·               Решение на НЕЛК/ТЕЛК/за временна или трайна нетрудоспособност/ако има такова/;

·               За пациенти над 70 годишна възраст - кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване/

 

            За повече информация: http://www.rehabilitation.bg/bg-priem-traini.php

 

Свободен прием във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДЕН ПРИЕМ - КЗУ*

·               Медицинско направление /бланка на МЗ № 119/ издадено от лекуващия лекар /или специалист - срок на валидност до 3 месеца от датата на издаване;

·               Пълна медицинска документация включваща: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. /при необходимост/;

·               Решение на НЕЛК/ТЕЛК/за временна или трайна нетрудоспособност/ако има такова/;

·               За пациенти над 70 годишна възраст - кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване/

 

 * КЗУ - Комплексна здравна услуга, която включва - нощувка, храна (закуска, обяд, вечеря) и до 4 рехабилитационни процедури на ден.

 

 

 

 

 

            Прием по програма НОИ в „СБР –НК” ЕАД. Съгласно Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.) Чл.2 (1) право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат лицата:

1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;

2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:

1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;

2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане;

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само при случаи на трудова злополука и професионална болест.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2012 г. е 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

За повече информация:  http://www.rehabilitation.bg/bg-priem-noi.php