Нашата консултация

Административни и нормативни промени от 1 януари 2015 г.

15.01.2015

От 1 януари 2015 г. или по-късно през 2015 г. влизат в сила поредица от административни решения, които засягат личните доходи и задълженията на гражданите. Минималната работна заплата от 1 януари става 360 лв., или с 20 лв. повече от тази през 2014 г. От 1 юли ще има още едно увеличение с 20 лв. и така през втората половина на годината ще достигне 380 лв. 

По швейцарското правило, което беше въведено миналата година, от 1 юли ще има увеличение и на пенсиите. Формулата взима предвид инфлацията и ръста на средния осигурителен доход (или около 2%), като в закона за 2015 г. е записано, че минималната пенсия за стаж се вдига от 154.5 лв. на 157.44 лв.

Възрастта за пенсиониране в най-масовата трета категория остава същата като през 2014 г. - при навършени 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете. Изискваният стаж обаче се увеличава с 4 месеца - до 35 години за жените и 38 години за мъжете.

Нови минимални осигурителни прагове бяха договорени за 42 икономически дейности, като средното увеличение е с 4.4% спрямо 2014 г. За останалите дейности, в които синдикатите и работодателите не успяха да се споразумеят, държавата наложи увеличение от 4%. От тази година е премахнат необлагаемият праг от 340 лева за трудови доходи, който въведе правителството на БСП и ДПС.

За самоосигуряващите се се запазват досегашните прагове спрямо декларирания им облагаем доход за 2013 г.: до 5 400 лв. - 420 лв.; до 6500 лв. - 450 лв.; до 7500 лв. - 500 лв.; над 7500 лв. - 550 лв. За тези, които не са извършвали дейност през 2013 г. или започват да се осигуряват през 2014 г. или 2015 г. прагът е минималният от 420 лв. на месец. Промяна в Кодекса за социалното осигуряване въвежда и ново задължение за самоосигуряващите се при довнасянето на осигурителни вноски в края на отчетната година. За разлика от преди, тези от тях, които са избрали да се осигуряват и за фонд "Общо заболяване и майчинство", ще дължат допълнително и за този фонд в края на годината. 

Осигурителният доход за земеделците и тютюнопроизводителите става 300 лв. на месец при 240 лв. през миналата година. Максималният осигурителен доход за всички, заети на трудов и/или граждански договор, се увеличава от 2400 лв. през 2014 г. на 2600 лв.

Най-обсъжданото решение на новото правителство беше промяната в модела на пенсионното осигуряване. Според новия член 4б в преходните и заключителни разпоредби на бюджета за ДОО за 2015 г., хората родени след 31 декември 1959 г., които за пръв път започват работа, трябва да изберат дали да се осигуряват за втора пенсия в универсален пенсионен фонд или да разчитат единствено на солидарния фонд в НОИ. Вноските са в размер на 5% от брутната заплата при съотношение 2.8% за сметка на осигурителя и 2.2% за сметка на осигуреното лице. Изборът се прави еднократно в рамките на година и без право на отказ. Според закона онези, които вече се осигуряват в универсалните фондове, също могат еднократно да прехвърлят парите си в НОИ, а редът и срокът за това ще определи Министерският съвет.

Заради шума, който предизвика поправката, финансовият министър Владислав Горанов обеща до края на март да се направят още промени по текста, които да дават право на повторен избор. Онези, които започнат първа работа през следващите дни - а това важи най-вече за младите хора, ще бъдат осигурени само в НОИ. Реформаторският блок вече даде заявка, че ще внесе промени още в първите дни на януари.

Няма промяна в процентите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии". Те са 17.8% за родените преди 1 януари 1960 г. при запазено съотношение от 9.9% за сметка на работодателя и 7.9% за сметка на работника; и 12.8% за хората, родени след 31 декември 1959 г. - при съотношение 7.1 към 5.7%. Няма промяна в съотношението между работодател и работник - 60 към 40 - и за останалите осигурителни рискове, както и размера на вноските за тях.

Запазва се и режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност от работодателя – първите три работни дни се изплащат от работодателя в размер 70% от среднодневното брутно възнаграждение, а от четвъртия работен ден на настъпване на неработоспособността – от НОИ. Запазва се също и дневният минималния размер на обезщетението за безработица – 7.20 лв.

От тази година работодателите отново имат право да удържат 10% данък върху доходите на служителите си, получени извън трудовия договор, за последните три месеца от годината. Правилото хората сами да покриват този данък на следващата година беше с цел да могат да ползват отстъпката до 10 февруари. Промяната в Закона за данъците върху доходите на физическите лица вече предвижда хората с извънтрудови доходи да могат да избират дали данъка за октомври-декември да им се удържа от работодателя както е за всички останали месеци през годината, или както досега - да го декларират през следващата година и самите те да го платят.

Обезщетението за майчинство през втората година от раждането остава 340 лв., и също така се запазва максималният период на отпуска от 410 дни. От тази година обаче се променя начинът на определяне на обезщетението в първата година след раждането. Досега то се изчисляваше върху дохода на майката за последните 18 месеца преди излизането по майчинство, но сега периодът се увеличава на 24 месеца.

Семействата с до три деца ще могат да ползват данъчни преференции през 2015 г. С 200 лева ще се намалява годишната данъчна основа на единия родител и съответно ще се плаща с 20 лева по-малко данък за едно дете. За две деца намалението на данъчната основа ще е 400 лева, а за три - 600 лева.

Въвежда се електронният болничен. Лекарите вече няма да издават хартиени болнични листове, а ще ги пращат онлайн до НОИ и до Електронния регистър на болничните листове, като прескачат работодателя. За пред фирмата ще се разпечатва документ на обикновен лист хартия, подобен на извинителна бележка, където са посочени датите и причината за отсъствието. Целта е да се ускори процеса по обработване и изплащане на обезщетенията. Досега срокът беше 15 дни след като работодателя подаде болничния в НОИ, а с новия софтуер и процедура той ще се сведе до 5 работни дни след постъпването на данните.

Лекарите, които нямат компютри или интернет в кабинетите си имат 6 месеца, за да си ги осигурят, а НОИ вече разпространи безплатния софтуер и инструкции за ползването му. От 2016 г. и работодателите също ще могат да подават допълнителните документи към болничния по електронен път, както и тези за майчинство. Те ще са задължени да пазят "извинителните бележки" за период от 3 години.

Здравноосигурителната вноска остава 8% от брутната заплата.

Данъкът върху доходите от лихви остава 8 на сто и през 2015 г. като освен депозитите, които са срочни сметки, ще се облагат всички лихви по банкови сметки на българските граждани. По план, ставката трябва да отпадне през 2017 г.

Хората, които купуват, прехвърлят или отписват моторни превозни средства от 1 януари не е необходимо да ходят до местната данъчна администрация, защото могат да направят това в КАТ. Оттам всички промени ще бъдат предавани по електронен път на съответната администрация, където ще се изчислява размера на данъка и ще се известяват данъкоплатците.

В края на миналата година правителството одобри и график за поскъпването на акциза върху цигарите, който обаче няма да влезе в сила от тази година, за да не стимулира допълнително сивата икономика. Той предвижда достигане на минималните за ЕС нива на облагане от 90 евро за 1000 къса до 31 декември 2017 г. Планът е размерът на акциза да не е по-малък от 161 лв. за 1000 къса от 1 януари 2016 г., 168 лв. за 1000 къса от 1 януари 2017 г. и 177 лв. за 1000 къса от 1 януари 2018 г.

Търговският регистър става по-достъпен. Вместо досегашната такса от 30 хиляди лева на година за достъп до пълната база данни, услугата вече струва 100 лева на година. Заедно с това есемесите за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър, както и за Имотния регистър и за услугите от службите по вписванията, вече ще са безплатни. Който иска да се ползва от тези услуги, трябва да подаде заявление в съответния регистър, като за Търговския заявления за безплатно есемес известяване могат да подават само хората, които имат право да управляват и представляват фирмата, а за Имотния - само собствениците на имоти.

От 1 януари Агенцията по вписванията ще полага холограмни стикери, безплатни за бизнеса и гражданите, върху редица документи например върху удостоверенията за актуално състояние, ликвидация и несъстоятелност, всички други документи, които удостоверяват обстоятелства и съдържат мокър печат. Холограмни стикери ще се поставят и от документите, издавани от Имотния регистър.

Източник: Дневник