Нашата консултация

Еднократна целева помощ за преустройство на жилище

25.11.2016

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход т.е. 130 лв.. За получаване на целевата помощ се подава заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, към дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес. Прилагат се следните документи: 1. фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон; 2. документ, съдържащ данни за доход на член от семейството през последните 12 месеца; 3. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; 4. лична карта (за справка). Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 20 дни след подаване на заявление-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта. Помощта се изплаща през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.