Нашата консултация

Здравословни и безопасни условия на труд в условията на Covid-19. Нормативни промени и законови изисквания.

05.05.2021

В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, обн. ДВ, бр.11 от 9 февруари 2021 г. в преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 8:

            „§ 8. Разходите за медицински изследвания на командированите лица по метода на полимеразната верижна реакция за доказване на COVID-19, които се изискват за влизане на територията на държавата, в която е командировано лицето, са за сметка на ведомството или предприятието, което е командировало лицата, или на ведомството или предприятието, което поема разходите по чл. 4.“

 

            В Насоките на ЕС за ограничаване на разпространението на COVID-19 се дават указания за подготовка на работните места:   Първата препоръка е свързана с актуализиране на оценката на риска и вземане на подходящи мерки. Оценката на риска следва да обхваща всички рискове, включително тези, причинени от биологични агенти, както е посочено в законодателството на ЕС и националното законодателство за здраве и безопасност при работа.

Идентифицирането и оценката на рисковете за физическата и психо-социалната работна среда е отправната точка за управление на безопасността и здравето при работа (БЗР) включително по време на вирусни пандемии. Необходимо е работодателите да преразгледат оценката на риска при промяна в работния процес и да отчетат всички рискове, включително тези, които засягат психичното здраве.

            След актуализирането на оценката на риска следващият етап е да се изготвят планове за действие с подходящи мерки в зависимост от професиите, икономическите сектори и характеристиките на работните места.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ доразви препоръката свързана с актуализиране на оценката на риска и вземане на подходящи мерки с конкретни указания към работодателите за предприемане на организационни и технически мерки, въз основа на актуализираната оценка на риска:

 

 1. Оценяването на риска от евентуална зараза:

            - Нивото на този риск зависи в голяма степен от големината и дейността на предприятието, например дали има струпване на голям брой работници в едно помещение, дали се обслужват външни клиенти, дали е възможно прилагане на работа от разстояние и др.

            - Работниците следва да бъдат инструктирани за взетите мерки и техните задължени за противодействие на пандемията, а условията за работа следва да бъдат адаптирани.

 

 1. Информиране на работещите за риска и прилаганите мерки за защита в предприятието, включително чрез провеждане на извънреден инструктаж.

 

 1. Ревизиране на работните процедури с оглед минимизиране на необходимите, присъщи на дейността контакти както с външни лица, така и между работещите.
 1. Ревизиране на списъка с работните места и видовете лични предпазни средства за защита от биологичен риск.

 

 1. Определяне на ред за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител.

Насоките на ЕС, както по време на мерките за изолация, така и при завръщане на работните места за намаляване на риска от инфекция са: 

 

 • Поддържане на добра хигиена и избягването на пряк или близък контакт (по-близо от 2 метра) с потенциално заразено лице.

 

 • Полезна мярка може да бъде поставяне на бариера между работниците, особено ако те не са в състояние да спазват двуметрово разстояние един от друг. Бариерите могат да бъдат направени специално или да са импровизирани, като се използват предмети като пластмасови листове, прегради, мобилни чекмеджета или складови единици.

 

 • работниците, изпълнителите и клиентите следва да бъдат инструктирани, че всеки, който има дори лека кашлица или ниска температура (37,3 C или повече), няма да се допускат до територията на предприятието, като за целта следва да се организира ефективен контрол на входа на предприятието. Работниците, при наличие на  такива симптоми, следва да останат вкъщи (или да работят от вкъщи). Работниците трябва да бъдат инструктирани, да уведомят работодателя , когато те самите са добре, но имат болен от COVID-19 член на семейството.  

 

            Ако възобновяването на работата се извършва преди работещите да са ваксинирани, следва да се обърне специално внимание на работниците, които са изложени на висок риск от заразяване с COVID-19.

 

 

 1.       Необходимо е работодателят да:

 

 

 1.      1.актуализира правилника за вътрешния трудов ден в частта му работно време, като определи реда за отчитане на работното време. Основание: чл.4а,ал.1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските/ДВ 21/2011 г./.;

      2. изготви план за работа в случай на отсъствие на значителна част от персонала. Основание: чл.16,ал.1, т.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр.124 от 23.12.1997 г./, във връзка със Заповед  № РД- 01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването;

 

 1.      3.  организира и проконтролира провеждането и документирането на инструктаж на работното място на всички новопостъпили работници в дружеството, както и да не допуска до самостоятелна работа лица, на които не е проведен такъв инструктаж. Основание: чл.13, ал.1 и ал.7 във връзка с чл.11, ал.5 от Наредба № РД- 07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безусловни условия на труд/ДВ 102/2009 г./.