Нашата консултация

Указания по изготвянето на социални и инвестиционни проекти към Агенцията за хората с увреждания по чл. 28 от Закона за интеграция на хората с увреждания за интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

30.01.2015

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.28,  ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗИХУ. Методиката е утвърдена от министъра на труда и социалната политика на 18.02.2013 г. Същата може да изтеглите от тук: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/9

 

Специфични изисквания:

1.    кандидатите да са с установени пазарни позиции и да извършват производствена дейност или да предоставят услуги;

2.    да бъдат спазени изискванията за минимален и максимален размер на отпусканата от АХУ субсидия;

3.    се спазват изискванията за минимално задължително собствено участие на кандидатите;

4.    финансиране за покриване само на инвестиционни (еднократни) разходи, насочени към: създаване на дълготрайни активи; възстановяване или повишаване стойността на съществуващи дълготрайни активи; повишаване на квалификационните умения на персонала; повишаване на репутацията (имиджа) на специализираното предприятие.

5.    срокът за изпълнение на конкурсните предложения за проектите със социална насоченост не може да бъде по-дълъг от шест месеца и за проектитесъс стопанска насоченост не може да бъде по-дълъг от четири месеца.

6.    не могат да кандидатстват специализирани предприятия:

ü  които не са извършвали стопанска дейност през последната пълна отчетна (календарна) година преди годината на кандидатстване;

ü  които са отчели финансов резултат "загуба" за първата пълна отчетна година след своето първо вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;

ü  чиито предложения изискват за своята реализация субсидия, която превишава реализираните приходи от продажби на продукция и/или услуги за отчетната година, предхождаща годината на кандидатстване;

ü  които са отчели за последната календарна година, преди годината на кандидатстване, парични наличности по банкови сметки и/или в касата, превишаващи двукратния размер на исканата субсидия (приложимо за проекти със стопанска насоченост);

ü  които за последните две отчетни (календарни) години, преди годината на кандидатстване, са реализирали годишни печалби за всяка година поотделно, превишаващи двукратния размер на исканата субсидия (приложимо за проекти със стопанска насоченост);

ü  чиито предложения са насочени към създаване или подобряване на качествени характеристики или повишаване на стойността на дълготрайни активи, които се отдават или ще се отдават под наем.

7.    при списъчен състав в специализираните предприятия  не повече от 10 души, размерът на отпусканата субсидия се определя пропорционално на броя на лицата влизащи в списъчния състав, като за всяко назначено лице отпусканата субсидия не може да превишава 9,09 на сто от максимално определената величина на субсидията за конкурсния кръг.

8.    при назначен персонал не повече от 10 души, специализираните предприятия не могат да кандидатстват с предложения по компонент 3 - създаване на обща хигиенна среда и здравословен микроклимат на територията на специализираното предприятие и по компонент 5 - създаване на условия за сертифициране на специализираното предприятие за въведена и реално работеща стандартизирана състема за управление ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007 при проектите със социална насоченост.

 

ü  СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ - Раздел IІ от методиката по чл.28, ал.2 от  ЗИХУ може да се кандидатства в пет компонента.

Дейностите по компонент  1 Създаване на безопасни и здравословни условия на труд включват следните елементи:

1.  създаване и инсталиране на подходящи приспособления за пригодяване, облекчаване, ускоряване и интензифициране на изпълняваните от лица с трайни увреждания дейности и операции;

2.  създаване и поддържане в производствени, складови, административни и други работни помещения на здравословни и безопасни условия за труд, в съответствие с разпоредбите на действащите специализирани нормативни актове, на специфичните разпоредби и предписания на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", други

специализирани институции и лицензирани организации, в т.ч. по трудова медицина;

Дейностите по компонент  2 Създаване на подходящ архитектурен достъп за хора със специфични увреждания включват следните елементи:

1.  осигуряване на достъп до работните места на лица със специфични увреждания;

2.  осигуряване на достъп до санитарни помещения и помещения за отдих за лица със специфични увреждания;

3.  осигуряване на достъп за лица със специфични увреждания до помещението (стола) на територията на специализираното предприятие, в което се извършва организирано хранене на персонала, както и до здравната служба на територията на специализираното предприятие.

Дейностите по компонент  3 Създаване на обща хигиенна среда и здравословен микроклимат включват следните елементи:

1.  извършване на ремонт на покриви, преходни помещения, коридори и стълбища;

2.  извършване на ремонт на нарушени фасади;

3.  създаване и поддържане на съвременна обща хигиенна среда в санитарните помещения и помещенията за отдих на персонала;

4.  създаване и поддържане на подходяща среда и условия за хранене в стола на територията на специализираното предприятие.

Дейностите по компонент  4 Повишаване на социалния капитал и създаване на благоприятен социален климат за упражняване на производителен труд включват следните елементи:

1.  провеждане на обучителни курсове за повишаване на професионалната квалификация и образователното равнище на наетите или наеманите лица с трайни увреждания във връзка с качественото изпълнение на определената им длъжност;

2.  провеждане на семинари и обучения за осигуряване на подходяща работна среда и атмосфера на доброжелателство и сътрудничество между работещите в специализираното предприятие здрави лица и лица с различна степен на намалена работоспособност.

Дейностите по компонент  5 Създаване на условия за сертифициране на специализираното предприятие за въведена и реално работеща стандартизирана състема за управление ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007 включват следните елементи:

1.  извършване на необходимите подготвителни операции за сертифициране на специализираното предприятие по ISO;

2.  заплащане на не повече от половината от таксата, дължима на сертифициращата организация.

                    

Проектните предложения могат да включват дейности, отнасящи се до изпълнението на не повече от три компонента.

 

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА НОВАТА НАРЕДБА ЗА МИКРОКЛИМАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА , КОЯТО ОПРЕДЕЛЯ МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА, при описанието на проектните ви дейности !!!

            С новата НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места се определят:


            1. граничните стойности на параметрите на микроклимата: температура, влажност и скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване;
            2. минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни места в сгради и от неблагоприятни климатични условия при работа на открито.

 

Наредбата е разработена въз основа на два стандарта, които се прилагат при оценяване на риска от микроклимата на работните места, въпреки че нямат задължителен характер: БДС 14776-87 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване и БДС 16686-87 Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите. В тази връзка е важно да се отбележи, че с наредбата не се утвърждават нови норми за параметрите на микроклимата и не се въвеждат нови методи за изчисляване и оценка.
            В специални разпоредби са определени изискванията, с които работодателят следва да се съобрази при оценяването на риска както от параметрите на микроклимата на работни места в сгради, така и при работа на открито. Посочени са и основните технически и организационни мерки, които той следва да приложи за защита на работещите, когато при оценката на риска се установи, че резултатите от измерванията не съответстват на установените оптимални или допустими гранични стойности, или когато се установи, че съществува риск от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване и др. (при работа на открито).
            Въвежда се задължение за преустановяване на работата на открито при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, когато са определени от Националния институт по метеорология и хидрология с код “оранжево” или “червено” и ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност. 
            С допълнителните разпоредби са дадени дефиниции на основните термини от наредбата, така че да не се допуска неправилно тълкуване и прилагане на основни изисквания и задължения.
            Много важно е да се знае, че наредбата дава основание протоколите за резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на работни места в сгради, съставени в съответствие с двата стандарта БДС 14776-87 и БДС 16686-87 от звена и специалисти на работодателя и/или от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” да важат, доколкото не противоречат на нормите в тази наредба, т.е. не се налага да се правят нови измервания поради издаването на наредбата.

 

При изготвяне на бюджета на проекта се отчитат определени ограничения, описани в чл.25 от Методиката на Агенцията за хората с увреждания http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/9

 

 

ü  ПРОЕКТИ СЪС СТОПАНСКА НАСОЧЕНОСТ - Раздел IІI от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ.

 

       Инвестиционните проекти трябва да са насочени към подобряване на съществуващата или създаване на нова производствена материално-техническа база, в т.ч. и чрез изграждане на нови производствени линии, чрез подобряване на производствената инфраструктура, на вътрешнозаводския транспорт и комуникациите, с което да се осигури повишаване на производителността на труда и/или намаляване на себестойността и/или повишаване на качеството на произвежданата продукция и предлаганите услуги.

 

Допустимите дейности за осъществяване на инвестиционни проекти да водят до:

1.  оборудване и разкриване на нови работни места;

2.  преоборудване на действащи работни места;

3.  подобряване на конкурентните възможности,

4.  финансово стабилизиране,

5.  завоюване на нови пазарни позиции,

6.  технологичното обновяване и организационното усъвършенстване на стопанската дейност.

 

          Преференции при назначаване на хора с увреждания по инвестиционните проекти с които се кандидатства за субсидия за оборудване и разкриване на работни места за хора с трайни увреждания:

 

1.    При разкриване на работно място за лице/лица с трайни увреждания извън списъчния състав на специализираното предприятие, което кандидатства с проектно предложение се освобождава от собствено участие по проекта.

 

2.    Увеличава се размерът на субсидията в % при разкриване на работни места за хора с трайни увреждания при спазване на условието лицето/лицата да е/са регистрирано/и в Дирекция „Бюро по труда” към датата на сключване на договора за финансиране с АХУ и към същата дата не е било включено в списъчния състав на кандидата за последните 12 месеца.

 

 

3.    Намаляване на собственото участие в процентно съотношение при преоборудване на действащо работно място и доказване, че всичките активи (без обзавеждането) на това действащо работно място имат отчетен срок на използване към датата на подаване на конкурсните предложения, който превишава двукратно установените норми в чл. 55 от Закона за корпоративно подоходно облагане за всеки актив поотделно, ако кандидатът:

3.1.        назначи лице с трайни увреждания от списъчния състав на специализираното   предприятие, трябва да осигури задължително собствено участие намалено с 10 на сто. За всяко следващо лице, назначено на преоборудвано действащо работно място при, нормативът от 10 на сто се намалява последователно с по 3 процентни пункта;

3.2.        назначи лице с трайни увреждания извън списъчния състав на специализираното предприятие, трябва да осигури задължително собствено участие намалено с 14 на сто. За всяко следващо лице, назначено на преоборудвано действащо работно място нормативът от 14 на сто се намалява последователно с по 4 процентни пункта;

3.3.        назначи лице с трайни увреждания извън списъчния състав на специализираното предприятие, което е  регистрирано като безработно в Дирекция "Бюро по труда" към датата на сключване на договор с АХУ и към същата дата не е било включено в списъчния състав на специализираното предприятие за последните 12 месеца, трябва да осигури задължително собствено участие намалено с 19 на сто. За всяко следващо лице, назначено на преоборудвано действащо работно места нормативът от 19 на сто се намалява последователно с по 5 процентни пункта.

 

 

Забележки:

 

  1. Когато на преоборудваните работни места по т.3. 1 се назначават едновременно лица с трайни увреждания от списъчния състав, от извън списъчния състав и безработни лица, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда"  към датата на сключване на договора за финансиране с АХУ и към същата дата не са били включени в списъчния състав на специализираното предприятие за последните 12 месеца, намалението на задължителното собствено участие се извършва въз основа на общ коефициент, който се получава като сума от коефициентите за всяко назначено лице с увреждания, като се спазва неговата поредност по намаленията в нормативите (последните изречения от т.т. 3.1, 3.2 и 3.3.).

 

  1. Когато се разкриват и оборудват нови работни места или се преоборудват действащи работни места и за тях са ползвани преференции от горе описаните, през слединвестиционната фаза кандидатът трябва да осигури заетост на тези работни места най-малкото за период от три години при нормална продължителност на работното време. Изпълнението на това задължение се удостоверява чрез сключен трудов договор с приложена длъжностна характеристика на работното място, а когато се наемат лица с трайни увреждания и решение на ТЕЛК.

 

 

  1. Когато за разкриваните и оборудвани нови работни места или преоборудваните действащи работни места не се ползват преференции, осигурената заетост е за 2 години при нормална продължителност на работното време.

 

  1. На работните места, които са разкрити за наемане на лица с трайни увреждания, на мястото на първоначално наетите лица с трайни увреждания в последствие може да се назначат други лица с трайни увреждания.

Конкурсните предложения, с които се разкриват нови работни места и/или се преоборудват действащи работни места, се увеличават с допълнителен коефициент за приоритетност