Нашата консултация

Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) в сила от 01.01.2018 г.

31.01.2018

1. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
(ЗИДКСО) (ДВ, бр. 92 от 2017 г.):

1.1. Променена е разпоредбата на чл. 4б от КСО, като осигуреното в универсален пенсионен фонд лице може да промени осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, не по-късно от 5 години преди възрастта, на която то лично би придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Преди изменението в разпоредбата тази преценка се правеше според възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО за съответната календарна година, в която се упражнява правото на избор.

1.2. С §154, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИДКСО се предоставя право на определен кръг осигурени лица, които не са упражнили правото си на избор по чл. 4б от КСО, еднократно в срок до 31 декември 2018 г. да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО“, на държавното обществено осигуряване. Това са лица, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 от кодекса и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Изборът се осъществява чрез подаване в компетентната ТД на НАП на заявление, приложение № 3 към чл. 4, ал. 5 към Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация.

 

2. С §3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО за 2018 г. са направени следните изменения и допълнения в КСО, свързани с дейността и функционалната компетентност на органите по приходите:

Изменени и допълнени са разпоредбите на чл. 4а от КСО, като от 1 януари 2018 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ на морските лица се увеличава с 2 процентни пункта както следва:

Ø  19,8 на сто за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за работещите при условията на I или II категория труд – 22,8 на сто (чл. 4а, ал. 3, т. 1 от КСО);

Ø  14,8 на сто за фонд „Пенсии“ за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещите при условията на I или II категория труд – 17,8 на сто (чл. 4а, ал. 3, т. 2 от КСО).

Допълнена е ал. 6 на чл. 4а, от КСО, като редът за определяне на максималния месечен размер на осигурителния доход за морските лица, когато получават и доходи от дейности по чл. 4 от КСО, се уеднаквява с този за лицата по чл. 4 от КСО в следната последователност:

            1. доходи от дейности на лицата съгласно носледователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО;
            2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда (КТ) или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
            3. осигурителния доход като морски лица;
            4. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
            5. доходи за работа без трудово правоотношение.


2.2. Изменени и допълнени са разпоредбите на чл, 6 от КСО, като текстът на ал. 2, т. 2 е синхронизиран с чл. 9 от ЗБДОО за 2018 г. по отношение минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. В чл. 6, ал. 12 изрично се регламентира, че върху средствата за социални разходи, изплатени на лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, се дължат осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ и за Учителския пенсионен фонд. Допълнението в разпоредбата е поясняващо, тъй като и понастоящем върху тези суми се внасят осигурителни вноски за посочените фондове.

Следва да се отбележи, че на основание чл. 6, ал. 1, т. 4, б. „б“ от КСО осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ от 1 януари 2018 г. се увеличава с 1 процентен пункт, от които 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице.


2.3. Разпоредбата на чл. 6а, ал. 1 от КСО, регламентираща реда за определяне на осигурителния доход на лица, командировани в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, е допълнена като е предвидено освен командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ, работниците и служителите да са подчинени на българското законодателство в сферата на социалната сигурност на основание чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социални сигурност. Кумулативното изпълнение на тези две условия е предпоставка за прилагането па разпоредбата на чл. 6а от КСО.

С направеното изменение се внася яснота относно кръгът на лицата, за които се прилага разпоредбата, като изрично се посочва, че е необходимо те да са командировани по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и по този начин се изключват тези, които отговарят на условията на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ, но се разглеждат като обичайно осъществяващи дейност в две или повече държави-членки съгласно чл. 13 Регламент (ЕО) № 883/2004.


2.4. В чл. 7 от КСО се прецизират разпоредбите на ал. 4 и ал. 5. В ал. 4 с препратка към чл. 6, ал. 8 от кодекса се посочва, че определеният срок се отнася само за месечните авансови осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица. В ал. 5 на чл. 6 чрез добавяне на думата „могат“ се пояснява, че разпоредбата урежда правото на самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал, 9 от КСО при определените обстоятелства да заявяват кои задължения за осигурителни вноски погасяват.
 

2.5. С цел избягване на противоречиво тълкуване е направено допълнение в разпоредбата на чл. 9, ал. 5 от КСО, като се пояснява, че не се дължат осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд върху получаваното обезщетение за времето, през което лицето е останало без работа по КТ, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование.