Нашата консултация

Въвеждането на еднодневни трудови договори

29.08.2015

На 17-ти юли 2015 в „Държавен вестник“ бяха обнародвани промени в Кодекса на труда, сред които е и въвеждането на еднодневни трудови договори.  

Какво представлява еднодневният трудов договор? Еднодневните трудови договори са стандартни трудови договори, към които се прилагат почти всички разпоредби от КТ, с малки изключения. Специфичното при тях е, че те се сключват в конкретно зададена форма. Министерски съвет прие наредба с образец на този трудов договор, който е една страница и съдържа конкретни реквизити, които не могат да бъдат променяни от страните.  

Продължителността на договора не може да бъде различна от един ден и осем часа. Например не може да бъде за три часа, четири часа или два дни. Ако работодателят иска да сключи отново такъв договор със същия служител, той трябва да сключи нов договор и всеки ден да подписва нов договор с този служител.  

Кога могат да се прилагат? Еднодневните трудови договори имат много тясно приложение. Работодател по тези договори може да бъде само регистриран земеделски стопанин и дейносттите, за които може да бъде използван, са обработка на насаждения и ръчно събиране на реколта от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Тези договори не могат да се използват  за машинно събиране на реколта, както и за зърнените култури като например - царевица, пшеница. В сайта на на Главна Инспекцията по труда има инструкция, която много изчерпателно изброява в кои случаи може да се прилагат еднодневните трудови договори. 

До момента тези взаимоотношения как са били регламентирани? До момента с тези служтели трудови договори изобщо не са били сключвани  поради голямата несигурност, сезонност и краткосрочност на работата. 

Какви осигуровки се дължат? Осигуровките се плащат върху минималния осигурителен праг за тази икономическа дейност, който е 383 лева. От Инспекцията по труда са направили изчисление, според което осигуровките за един ден на един работник са 4 лв. и 40 стотинки. Това е сумата, която работодателят трябва да плати за еднодневен трудов договор за юли месец. Договорите се заверяват в Инспекцията по труда по местонахождението на имота, където ще се извършва дейността.

Какви са санкциите, ако се извършва дейност без сключен договор? В този случай важат общите санкции, които са заложени в Кодекса на труда. Ако след проверка на Инспекцията по труда се постанови, че има трудово правоотношение без да е сключен трудов договор, постановлението на Инспекцията има силата на трудов договор и за целия период на правоотношението, със задна дата, се дължи възнаграждение не по-малко от минималната работна заплата и осигуровките към него.