Нашата консултация

Медицинската експертиза на трайно намалената работоспособност се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.

10.12.2013

Подготовката на пациентите за освидетелстване и преосвидетелстване се осъществява от личния лекар, който определя необходимите медицински  документи, прегледи, консултации  и  изследвания,  дава  медицинско направление за ТЕЛК по местоживеене на лицето. Хората, които по медицински показания не са в състояние да се явят на ТЕЛК / НЕЛК, се освидетелстват на място в дома им или в болницата, където са настанени за лечение. За целта личният/лекуващият лекар  издава  медицинско  удостоверение, което  се прилага  към  документите на освидетелстваното лице  -  лежащо  болен. За  ТЕЛК тези  домашни  посещения  се осъществяват на териториален принцип, а от НЕЛК – за цялата страна.

Експертизите на ТЕЛК / НЕЛК не се заплащат от пациентите и не се събират такси. Експертните решения на ТЕЛК се получават в тримесечен срок от деня на освидетелстването или  от  деня,  в  който  са получени  допълнително  поисканите изследвания. Изключение правят специализираните ТЕЛК-ове по очни заболявания, поради липса на специалисти в тях. Експертните решения на НЕЛК се издават в същите срокове, с изключение на сърдечно-съдовите, вътрешните, неврологичните и ортопедичните заболявания, които се издават в срокове от 1 година до 1.5 години поради недостиг на специалисти. Експертните решения се получават лично или от упълномощени лица.

Експертните решения на ТЕЛК се обжалват по административен ред в 14 дневен срок от постановяването им чрез картотеките за медицински експертни досиета пред НЕЛК, а експертните решения на НЕЛК – Административния съд – София. Такси при обжалването не се заплащат (Виж чл. 112 ал. 1 от Закона за здравето).

Контакти с пациенти НЕЛК има всеки вторник от 10 ч. до 12 ч. в кабинета на директора на адрес: София, ул.”Акад.Иван Гешов” №15
Телефон за консултации на хора с увреждания: 02/805 39 10
Телефони за контакти: 02/805 39 30,  02/805-39-40.