Нашата консултация

Еднодневните трудови договори – как се случват нещата

20.01.2016

Като всяка нова практика и еднодневните трудови договори се нуждаят от практическо разучаване от страна на тези, които ще работят по тях – и работодатели, и наемни трудещи се. В тяхна помощ „Земя” публикува с любезното съдействие на Главна инспекция по труда издадените от институцията указания за прилагане, които са представени и на сайта на Инспекцията: http://www.gli.government.bg.

 

УКАЗАНИЯ 

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ - РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

ОТНОСНО: УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ОТ ДИРЕКЦИИТЕ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

Еднодневните договори може да се използват само от работодатели - РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ.

Чрез тях може да се възлага работа в основна икономическа дейност „Растениевъдство“,САМО ЗА ОБРАБОТКА НА НАСАЖДЕНИЯТА И РЪЧНО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА ОТ ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, РОЗОВ ЦВЯТ И ЛАВАНДУЛА.

Естеството и предназначението на договора НЕ ПОЗВОЛЯВА с него да се наемат работници за машинно прибиране на реколта, включително и за реколта от зърнени култури, царевица или друга земеделска продукция, различна от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. ДОГОВОРЪТ НЕ Е ПРИЛОЖИМ за наемане на работници за събиране на билки, за обработка на цветя или за дейности в животновъдството, както и за други икономически дейности: строителство, хотелиерство или ресторантьорство и др.

ДОГОВОРЪТ ИМА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ФОРМА – създаден е образец, който, за да е валидно сключен, следва да съответства по форма и съдържание на утвърдения с наредбата образец и да е регистриран от съответната Д ИТ. Работодателите може да изтеглят образеца на трудов договор от електронния сайт на ИА ГИТ и да го разпечатат във формат А4 или да получат образци на трудовия договор в съответната дирекция Инспекция по труда по местонахождение на имота, за обработката на който ще се наемат работници. В същата Д ИТ образците ще се регистрират. 

ВАЖНО! Образците на еднодневните договори ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ ОТ СЪОТВЕТНАТА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА, ЗА ДА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ.