Нашата консултация

Аспекти по прилагане на разходи за дарения

30.09.2017

За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в размер до 10 на сто от положителния финансов резултат, когато разходите за дарения са направени в полза на специализирани предприятия и кооперации, вписани в регистъра по чл. 29 на ЗИХУ, както и в полза на Агенцията за хора с увреждания (АХУ), юридически лица с нестопанска цел, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел и общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството, хора с увреждания, както и за помощни технически средства за тях (Виж чл. 31, ал. 1 от ЗКПО, изм. ДВ бр.51 от 2011 г.).