Нашата консултация

Изчисляване размера на инвалидната пенсия за трудов стаж

10.03.2014

              

При изчисляване размера на инвалидната пенсия за трудов стаж се признава времето след датата на инвалидизация до навършване на пенсионната възраст за осигурителен стаж и възраст, когато лицето с трайно увреждане е получавало инвалидна пенсия и не е работило. В тези случаи признатият стаж се редуцира със следните коефициенти при съответната загубена работоспособност: от 50 до 70.99 на сто – 0.5; от 71 до 90 на сто – 0.7 и над 90 на сто – 0.9.