Нашата консултация

ПРАВО НА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ПРОГРАМА НА „НОИ” ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

04.06.2014

Съгласно Наредба № 1 от 2007 г. на НОИ за ползване и изплащане на финансови помощи за профилактика и рехабилитация имат лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест.

            Тези лица придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

            Последното изискване не се отнася за лицата с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест. Право да се ползват от програмата на НОИ имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили пенсионна възраст, не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ не е изтекъл. Правото се предоставя еднократно в календарна година и включва:

1. средствата за не повече от 4 основни диагностични и терапевтични процедури  дневно;

2. средствата за нощувки;

3. частична парична помощ за хранене.

            Продължителността на програмата е от 10 дни и се ползват в съответните лечебни заведения и санаториуми с които НОИ е сключил съответен договор. Лекуващия лекар отразява в медицинското направление необходимостта за рехабилитация 30 календарни дни преди датата на постъпване в дадената база. В срок до 10 работни дни преди датата на постъпване в санаториума в териториалното поделение на НОИ по настоящ адрес се внасят следните документи:

- медицинско направление;

- документ за самоличност;

- лична амбулаторна карта;

- документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето.

            Лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 % представят и експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/, както и декларация по образец, че не са осигурени.

Лицата претърпели трудова злополука, представят и разпореждането за приемане на злополуката за трудова, а лицата с професионално заболяване представят и експертно решение за признаване на професионална болест. Лицата с противопоказания не се приемат от съответната база. (Виж Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., в сила от 23.02.2007 г.,посл изм. и доп., бр. 14 от 17.02.2012 г.)