Нашата консултация

Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

17.01.2017

Промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които МС утвърди с Постановление № 288/ 04. 11. 2016 г., предвиждат социалните помощи да се отпускат по настоящ адрес от 2017 г. Тази промяна ще гарантира достъпът до социални помощи на възрастни граждани и хора с увреждания, които през зимните месеци отиват да живеят при роднини и сменят местожителството си. Промяната е съобразена с препоръките на Европейската комисия за прецизиране на списъкът за социални услуги, включително и на услугите в домашна среда. Въвежда се минимален и максимален срок на договора за възлагане на социална услуга – не по- кратък от 2 години и не по-дълъг от 5 години; урежда се редът, по който се провежда и изготвя индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план на подкрепата.