Нашата консултация

От 25 октомври т.г. пациентите могат свободно да се лекуват в държавите от ЕС

25.12.2013

Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване влезе в сила от 25 октомври 2013 г. Директивата предвижда въвеждането на обща рамка, за да: - изясни правата на пациентите по отношение на достъпа до трансгранично здравно обслужване; - гарантира безопасността, качеството и ефективността на здравното обслужване, което ще получат в друга държава-членка на ЕС; - насърчи сътрудничеството между държавите-членки по здравните въпроси.

Директивата не се отнася за: дългосрочните грижи; трансплантацията на органи; публичните програми за ваксинация.

Всяка държава-членка определя една или няколко национални точки за контакт за трансгранично здравно обслужване (в България това ще бъде Националната здравноосигурителна каса). Точките за контакт ще се консултират  пациентските сдружения, изпълнителите на здравни услуги и здравноосигурителните институции. Те ще са отговорни за предоставянето на информация на пациентите относно техните права, когато решат да се възползват от трансгранично здравно обслужване.  Гражданите ще получат и координатите на националните точки за контакт в другите държави-членки.

След предоставяне на здравните грижи, държавата-членка по осигуряване е тази, която отговаря за възстановяването на разходите на осигуреното лице при условие, че полученото лечение е предвидено в националното й законодателство. Възстановява се стойността, която би била заплатена, ако лечението е било проведено в собствената им държава. Държавата-членка по осигуряване може да възстанови и свързани с лечението разходи по настаняване и пътни разходи.