Политики за заетост на хората с увреждания

Промени на нормативната уредба за специализираните предприятия при кандидатстване по обществени поръчки

29.10.2015

В ДВ.бр.79/13.10.2015 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в заявлението или в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от АХУ, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз (Виж чл. 16г ал.7). Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания или отговаря на изискванията на програма за създаване на защитени работни места (Виж чл. 16г ал. 8), може да участва в обществена поръчка или в обособена позиция при условие, че може да изпълни 80 % от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност да изпълни това условие, той може да ползва подизпълнители или да се позове на ресурсите на трети лица, които също са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което представя съответната информация (Виж чл. 16г, ал. 10.).