Политики за заетост на хората с увреждания

Актуализиране на Списъка на стоките, услугите и строителството, чието производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки

15.07.2014

С промените в Законът за обществените поръчки  (Обн., ДВ, изм., бр. 40 от 13.05.2014 г.), в частност - чл.16 „г”, и с предстоящото актуализирането на Списъка на стоки и услуги чрез възлагане на специализирани предприятия и кооперации,  НФРИ положи всички усилия за създаване на реален инструмент за подкрепа и осигуряване на поръчки на специализираните предприятия и кооперации, чрез приемане на специфични разпоредби по Закона за обществените поръчки. По този начин да се създаде икономически механизъм и да се гарантира равен старт за специализираните предприятия и кооперации и работещите в тях хора с увреждания, така че да могат да се конкурират ефективно на съответните пазари, при еднакви условия с другите форми на предприятия.

 В тази връзка предвид разширяване на дейностите на специализираните предприятия през последните години, през м.юли т.г. НФРИ внесе окончателния си разширен списък за членовете на федерацията в МТСП с нови позиции, за предстоящото актуализиране на Списъка на стоките, услугите и строителството, чието производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки. С предложените нови позиции, НФРИ се стреми да обхване богатата производствена гама от асортимента на стоки и услуги на хора с увреждания от системата на федерацията. По този начин НФРИ очаква Списъкът да се допълни с нови позиции, предвид осъществяването на нови перспективни и ефективни дейности през последните години от своите членове.

След като и другите организации подадоха своите допълнителни позиции за включване в Списъка, очакваме същия да бъде актуализиран в началото на м.септември 2014 г.

Предвид последните изменения на ЗОП, НФРИ ще организира обучение-семинар за своите членове с лектори от Агенцията за обществени поръчки и/или експерти от дирекция „Стратегическо развитие и координация” на Министерски съвет. В тази връзка членовете на НФРИ ще бъдат допълнително информирани за датата и мястото на предстоящото обучение-семинар.