Политики за заетост на хората с увреждания

Разработване на Концепция за промени в нормативната уредба в съответствие с прилагане на чл. 27 Работа и заетост от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН

15.07.2014

Във връзка с работата по разработване на Концепция за промени в нормативната уредба в съответствие с прилагане на чл. 27 Работа и заетост от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, Е.Тодорова като представител на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и член на работната група внесе следните предложения за осигуряване на равни възможности и гарантиране свободен достъп на хората с увреждания до правото на труд:

 

·         Да се ускори процедурата по извършване на медицинската експертиза на трайната неработоспособност (вид и степен на увреждане) и се установят приемливи срокове за произнасяне по обжалваните решения на медицинската експертиза.

 

·         Да се предприемат мерки за финансово обезпечаване на Плана за изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания за 2014 и 2015 г. с цел осигуряване на заетост на хората с тежки увреждания, включително субсидиране на заетостта на лицата с интелектуални затруднения, лицата с психични заболявания и сензорни увреждания, както и осигуряването им на трудов наставник в трудовия процес.  

 

·         Да се увеличи бюджета на Агенцията по заетостта по насърчителните мерки, свързани със заетост на хора с увреждания по Закона за насърчаване на заетостта.

 

·         Оптимизиране на резултатите от Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания.  Към настоящия момент в Националния план за действие по заетостта е предвидено финансиране по Програмата за сключване на нови около 100 договора, което създава редица въпроси и затруднения. На първо място по отношение на хората с увреждания, които не са имали възможност да се включат в заетост по Програмата. Също така по отношение на намаляването на проектите, подавани от работодателите пред Агенцията за хората с увреждания за отпускане на средства по реда на чл. 25 от Закона за интеграция на хората с увреждания, които се отнасят до осигуряване на достъп до работнотните места, приспособяване и оборудване на работни места за лица с трайни увреждания. В тази връзка, в проекта на НПДЗ през 2015 г. и от тук нататък следва да се заложат средства за реализацията на Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, с които да се даде възможност за включването в заетост по програмата на поне 700 нови лица.

 

·         С оглед изпълнението на последните изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки след актуализирането на Списъка, утвърден от Министерски съвет, да се засили контрола при нарушения на закона. След  актуализиране на Списъка и въвеждането на режим за контрол при неспазване на закона да бъдат отнасени по целесъобразност за обсъждане към Министерството на икономиката и енергетиката.

 

·         С цел облекчаване на режима за възстановяване на осигурителните вноски в специализираните  предприятия и кооперации и своевременно заплащане на положения от тях труд, да се създаде нов режим на възстановяне на осигурителните вноски, като е необходимо да бъдат предложени и приети по съответния законодателен ред промени в Закона за интеграция на хората с увреждания,  а именно: 50 на сто от  начислените осигурителни вноски  да се преотстъпват на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, без да се внасят в републиканския бюджет.  Преотстъпените средства не се считат за държавна помощ, а като общо данъчно облекчение. Агенцията за хора с увреждания да осъществява необходимия контрол относно  начисляване и   целево използване на тези финансови средства.

 

·         Разработване на предложение за изключение по прилагане на правилото „де минимис”, по смисъла на Регламент 1407/2013 г. за специализираните предприятия за хора с увреждания, при положение, че създават условия за социално включване на хора с увреждания чрез заетост и не нарушават принципите на свободната пазарна конкурнция. (по примера на Полското правителство). По целесъобразност въпросът да се разгледа от Министерство на финансите, Дирекция „Държавни помощи. Тези предприятя имат изцяло социални функции с унисон с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

 

·         Да се увеличи бюджета на Агенцията за хората с увреждания за финансиране на целеви инвестиционни проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания с нови 500 хил.лв. за запазване заетостта на хората с увреждания и разкриване на нови работни места. Размерът на средствата, с които АХУ финансира проекти по условията на Закона за интеграция на хората с увреждания от 2005 г. до 2014 г. не е променян.

 

·         При временна неработоспособност на работещите в специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания болничните обезщетения за първите три дни да се изплащат от НОИ, а не от работодателите. В тази връзка: Изплащането на обезщетенията по време на неработоспособност на трудоустроените лица в специализираните предприятия и кооперации по чл. 40, ал.5 от КСО, респективно параграф 22,о от ПЗР на КСО да става изцяло от бюджета на НОИ.

 

·         Да се приемат изменения и допълнения на Закона за данъка върху добавената стойност  за преотстъпване на ДДС за специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, като средствата се използват по предназначение за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания.

 

·         Да се актуализира Наредбата за трудоустрояване.  Наредбата не отговаря на новите условия, в които се развиват специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания. Специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания  не разполагат с предвидените средства за доплащания по чл.13 от Наредбата за трудоустрояване.

 

·         Разработване на нова Национална програма за усвояване на трудови умения, обучение и заетост на лица с увреждания към Агенцията по заетостта, за финансиране разкриването на нови работни места в специализирани предприятия и кооперации, регистрирани  в Агенцията за хората с увреждания, за стажуване и чиракуване на млади лица с увреждания, трайно безработните лица с увреждания и тези с ниско образователно и квалификационно равнище.  Субсидирането се разпределя в рамките на стажа и чиракуването до 36 месеца. Базисната схема е субсидия от 60%  през първата година и 50% през втората и третата с осигуряване на възможност за 12-месечно стажуване или чиракуване при работодател – специализирано предприятие. За целта осигуряване на възможност за продължаваща заетост след проведен стаж/чиракуване при работодател за срок от 24 месеца.

 

·         Активно участие на общините в осигуряване правото на труд:

 

o   Създаване и развитие на общински социални и/или специализирани предприятия;

o   Стимулиране на социалните и специализираните предприятия и кооперации чрез възлагане на обществени поръчки и други дейности;

o   Освобождаване от местни данъци и такси на социалните и специализираните предприятия;

o   Вноските от наеми на помещения събирани от  специализирани предприятия за хора с увреждания и дължими на общината като принципал, да се преотстъпват на специализирани предприятия, регистрирани в регистъра на Агенцията за хората с увреждания, като не се внасят в бюджета на общината;

o   Разпоредителите по бюджета на общините в РБългария, които имат и качеството на възложители по Закона за обществените поръчки, при спазване на разпоредбите предвидени в закона да подкрепят работещите специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания чрез пряко договаряне. Провежданите процедури по места са с по-малък обем и ги прави подходящи за възлагане и съответно за изпълнението от страна на специализираните предприятия и кооперации за лица с увреждания.