Политики за заетост на хората с увреждания

Реална картина и предизвикателства пред социалните предприятия в България

17.12.2014

Липса на нормативно регламентирана правна рамка, свързана с дефиниция на социалните предприятия с цел правилно насочване на политиките в областта;

В България все още няма легална дефиниция на социално предприятие, но има набор от характеристики (в Националната концепция за социална икономика), които са отправна точка за идентифициране на социално предприятие.

2.         По-голямата част от социалните предприятия в България са насочени към предоставяне на различен вид услуги (пасивни), докато в останалите европейски страни социалното предприемачество се развива в посока активно ангажиране на целевите групи в процеса;

3.         Проблеми, срещани в процеса на дейност на социалните предприятия: материална база, административни дейности, персонал, оборудване;

4.         Липса на достатъчни преференции, свързани с предлагането на продуктите на социалните предприятия на пазара;

5.         Взаимодействия с други фирми, организации, администрации;

6.         Необходимост от обучение и мотивация на хората, работещи в социалните предприятия и на тези, които имат желание да постъпят на работа в тях.

 

От проведеното от НСИ статистическото изследване през 2012 г. и м. януари 2013 г., са включени всички нефинансови предприятия и предприятията с нестопанска цел в страната, които са развивали дейност през съответната отчетна година. Основният източник на информацията са годишните отчети на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс и годишният отчет на предприятията с нестопанска цел. За да се наберат данни за броя на социалните предприятия в България, НСИ включва следния въпрос в годишните отчети за дейността на предприятията (ГОД), в „Справка за предприятието“.

 

Въпрос, включен в ГОД-2012

Въпрос, включен в ГОД-2013

Раздел: Социална насоченост

Вашето предприятие осъществява ли дейности със социална насоченост?

ДА НЕ

Предприятието Ви има социална насоченост когато:

1. Над 50% от печалбата регулярно се инвестира в общественополезни дейности:

- Подпомагане на социално уязвими групи;

- Опазване на околната среда;

- Социална иновационна дейност;

- Други общественополезни дейности с благотворителен характер;

и/или

2. Над 30% от наетия персонал е от социално уязвими групи

Раздел: Социално предприятие

Вашето предприятие „социално предприятие“ ли е?

ДА НЕ

„Социалното предприятие“ се определя като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постигането на положително измеримо социално въздействие, а не генерирането на печалба в полза на собственици или акционери. То работи на пазара като предоставя социални услуги или стоки на лица в неравностойно положение или използва метод на производство на стоки или услуги, в който е заложена социалната му цел.

Предприятието Ви е „социално“ когато:

1. Над 50% от печалбата регулярно се инвестира за постигането на социални цели:

- Подпомагане на социално уязвими групи и/или лица в изолация;

- Опазване на околната среда с въздействие върху обществото;

- Социална иновационна дейност;

- Осъществяване на други дейности, предоставяне и/или производство на услуги и стоки със социална цел;

и/или

2. Над 30% от наетия персонал е от социално уязвими групи.

                                     

Според данните на НСИ от статистическото изследване на социалните предприятия, самоопределилите се като социални за 2012 г. общо за страната са 4 872, като най-голям е делът на предприятията в София, а най-малък в Кърджали.