Политики за заетост на хората с увреждания

Приет а е Национална стратегия за насърчаване развитието на малките и средни предприятия 2014-2020 г.

20.06.2014

Министерския съвет се прие „Национална стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия 2014-2020”. Стратегията интегрира европейската политика към малките и средните предприятия (МСП) и целите от Програмата на правителството. Националната стратегия обхваща всичките 10 области на въздействие от Акта за малкия бизнес (Small Business Act) по отношение, на които се следи развитието на малките и средните предприятия. Сред споменатите области са: достъпът до финансиране, интернационализацията, подобряване на бизнес средата, иновациите и предприемачеството. Стратегията се изпълнява на базата на Годишна програма, в която се съдържат конкретни мерки за насърчаване на МСП. Част от мерките в Годишната програма са фокусирани върху повишаване на качеството на образованието по предприемачество, стимулирането на желание и нагласа у младите хора да се реализират като предприемачи и създаването на предприятия.