Политики за заетост на хората с увреждания

Конференция на тема “Насърчаване на социалното предприемачество възможности и перспективи” 20 март 2014, гр.Пловдив

25.03.2014

В рамките на Третия европейски панаир се състоя и конференция на тема „Насърчаване на социалното предприемачество – възможности и перспективи”  в Конгресния център на Международен панаир Пловдив.

На нея представители на Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет и Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (СЕКОП) представиха новите моменти в политиката за развитието на социалното предприемачество и насърчаването заетостта на хората с увреждания, презентирани на европейската конференция през месец януари 2014 г. в Страсбург.

В началото на конференцията зам.-министър Лазар Лазаров представи ролята на държавата за развитието на социалното предприемачество като постави акцент върху трудовата реализация на хората с увреждания, социалните предприятия и социалната икономика чрез Закона за интеграция на хората с увреждания и конкретни политики за осигуряване на заетост, изпълнявани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ). Според представените данни по реализираните програми, насочени към социалното предприемачество, през 2013 г. в АХУ са одобрени 32 проекта, като размера на отпуснатата субсидия е 541 222 лв. Според данните на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. той отбеляза, че към края на септември 2013 г. са създадени 77 нови предприятия в сферата на социалната икономика и са подкрепени 87 действащи такива. „3 681 души са започнали работа в сферата на социалната икономика”, обобщи заместник-министър Лазаров.

Марко Цуравич - ръководител на направление в Главна дирекция „Предприятия и промишленост”  в ЕК представи политиката на Европейската комисия за насърчаване на социалното предприемачество.

Аглика Цветанова от представителството на Европейската комисия в България направи преглед на макро-икономическите дисбаланси с акцент върху пазара на труда и междуфирмената задлъжнялост на Европейската комисия.

Филип Хат, бивш началник отдел ГД „Заетост, социални въпроси и включване” говори за Европейския социален фонд и перспективите за развитие на социалното предприемачество през новия програмен период 2014-2020 г.

Бруно Ролантс и Ян Олсон говориха за кооперациите и предизвикателствата пред тяхното развитие в светлината на европейския хоризонт.

Петру Василе Гафиук от Румъния представи опита на социални фирми Европа и техния принос за социалната икономика в Европа, а Санжин Плакало - проекти за социални предприятия и кооперации.

Преди да закрие конференцията Минчо Коралски говори за възможностите за развитие на социалното предприемачество в България и дейността на АХУ в тази насока посредством управляваните от Агенцията схеми за подкрепа на специализирани предприятия и кооперации и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания, която определи като много успешна.


През втория ден, 21 март се проведе Кръгла маса на тема „Развитие на социалното предприемачество – ролята на държавата и общините”.

Модератор на кръглата маса беше председателят на Националната федерация на работодателите на инвалиди, г-жа Елка Тодорова.

Възможностите за развитие на социалното предприемачество и социалните предприятия по линия на структурните фондове през новия програмен период 2014-2020 бяха представени от г-жа Правда Игнатова, относно приоритетите на ОП „Развитие на човешките ресурси” и Ели Милушева, за ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020” – схема „Подкрепа на предприятия  и кооперации на хора с увреждания”.

Донка Михайлова, кмет на община Троян говори за публично-частното партньорство между общините и социалните предприятия като възможност за развитие на социалното предприемачество в страната.

Опитът на община Плевен за публично-частно партньорство на местно ниво бе представен от г-н Алексей Зелов, зам. кмет на община Плевен и г-н Пенчо Карагьозов, председател на ОС на ТПК.

Финансови инструменти в подкрепа на социалното предприемачество и ПЧП бяха представени от Националния гаранционен фонд ЕАД, Сосиете Генерал Експресбанк АД и Регионалния фонд за градско развитие.

Своите добри практики на ПЧП и Европейски проекти презентираха Сдружение „C.R.E.A.M.”, СНЦ „Мария Кюри МСА” и Фондация „Каузи”.

На срещата беше дискутирано, че не се използват в максимална степен наличните  финансови инструменти от предприятията от социалната икономика. Причините са бюрократичните условия за кандидатстване, както и непосилните условия на оперативните програми, които крайно демотивират специализираните предприятия и кооперации от