Политики за заетост на хората с увреждания

Предложения на НФРИ, които да намерят отражение в Плана за действие по социална икономика 2020-2021 г.

30.04.2020

            НФРИ внесе предложение за нова мярка в Плана за действие по социална икономика за 2020 г. за изплащане на компенсации на предприятия в които работят минимум 30% хора с увреждания.   

            Компенсацията да бъде в пълен размер на осигурителния доход и осигуровките за сметка на работодателя  към м.март 2020 г. на работници и служители, включени в списъчния брой на персонала на предприятието, за срок – два месеца.

С направеното предложение не се допуска каквото и да е двойно финансиране.

            Изискване към компенсираните предприятия по Плана, да бъде – запазване на заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за допълнителен период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите.

            Предложенията от НФРИ са внесени на база проведено анкетно проучване сред специализираните предприятия от системата. Анкетата обхваща следните въпроси:

            1.  Колко заети сте съкратили след обявяване на извънредното положение и колко от тях са хора с трайни увреждания?

2.  Колко заети са в платен/неплатен отпуск в резултат на извънредната ситуация?

3.  Ще се възползвате ли от мярката 60 40 от ПМС,  м.март2020 г.?

4.  Колко месеца, считано от 13 март 2020 г., може да продължи дейността на фирмата ви и запазването на заетостта на работниците и служителите с трайни увреждания при създалата се ситуация?

5.  Какво е намалението на приходите от продажби на фирмата през месец март 2020 г., спрямо месец март 2019 г.?

6.  Имате ли на 100% спрели дейности от 13 март 2020 г. до момента?

7.  От какви мерки за подкрепа имате нужда и в какъв обем финансиране, за да може фирмата да запази заетостта на хората с увреждания и да продължи на функционира?

8. Друго, неупоменато в горните точки.