Политики за заетост на хората с увреждания

Европейската комисия прие новата стратегия за правата на хората с увреждания

23.02.2021

На 3 март 2021 г. Европейската комисия прие стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 г. Тя се основава на предходната стратегия за правата на хората с увреждания и ще подпомага прилагането на плана за действие по европейския стълб за социални права както и прилагането му от ЕС и държавите–членки на ЕС.

 

 

Въпреки постигнатия прогрес през последното десетилетие по отношение на достъпа до здравеопазване, образование, пазар на труда и участие в политическите процеси, все още хората с увреждания са изправени пред множество пречки. Затова новата стратегия си поставя амбициозната цел да осигури на хората с увреждания пълноценно участие обществения живот наравно с всичко останали. За да се постигне тази цел, в нея са заложени ключови инициативи по три основни теми:

1. Права на гражданите на ЕС – хората с увреждания имат същото право като останалите граждани на ЕС да се преместят в друга държава или да участват в политическия живот. Въз основа на опита на пилотен проект, който се провежда в осем държави, до края на 2023 г. Европейската комисия ще направи предложение за въвеждане на „Европейска карта на лице с увреждания” за всички страни от ЕС. Тя ще улесни взаимното признаване на статута на хората с увреждания във всяка държава-членка, като помага да се ползват от правото си на свободно движение и възможностите за социална подкрепа. Комисията също така ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки, за да осигури участието на хората с увреждания в изборния процес през 2023 г.

2. Независим живот и автономия – хората с увреждания имат право да живеят самостоятелно и да избират къде и с кого искат да живеят. За да подкрепи независимия живот и включването в общността, комисията ще разработи насоки и ще стартира инициатива за подобряване на социалните услуги за хора с увреждания.

3. Недискриминация и равни възможности – стратегията има за цел да защити хората с уреждания от всяка форма на дискриминация и насилие. Цели се осигуряване на равни възможности в рамките на равен достъп до правосъдие, образование, култура, спорт и туризъм. Също така да се гарантира равен достъп до всички здравни услуги и възможности за заетост.

 На 24 март Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) беше домакин на дебата с Хелена Дали, еврокомисар по въпросите на равенството относно новата стратегия за правата на хората с увреждания, стартирана по-рано този месец от Европейската комисия. Стратегията, която трябва да бъде въведена от 2021 до 2030 г., има за цел да осигури пълното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в ЕС.

Освен че настоява за пълното прилагане на конвенцията, както в своите становища, така и чрез работата на своята тематична изследователска група за правата на хората с увреждания, създадена да наблюдава как конвенцията се прилага в държавите-членки, ЕИСК допринесе за новата стратегия с редица препоръки, представени в нейните становища и доклади.

В речта си г-жа Дали каза, че новата стратегия носи редица нови инициативи и законодателни предложения, целящи значително подобряване на живота на европейците с увреждания в много области, като заетост, достъпност, социално включване, образование, жилища и трудови права: „Десет години след като ЕС ратифицира конвенцията, е крайно време да разширим европейските действия в областта на политиките за хората с увреждания. Нашата цел е да внесем положителни промени в живота на хората с увреждания в ЕС и извън него, за да могат те да участват на равна основа с останалите, без изключение,” каза комисар Дали, като посочи няколко области, върху които ще се съсредоточи стратегията и които включват препоръките на ЕИСК: засилване на достъпността като ключов фактор за правата, автономията и равенството на хората с увреждания; увеличаване на заетостта на хората с увреждания, която в момента е едва 50%; европейската карта за инвалидност ще бъде създадена с цел разширяване на обхвата на взаимното признаване на статуса на инвалидност в области като мобилност на труда и обезщетения; подкрепа за деинституционализация, независим живот и включване в общността, за да се даде възможност на всеки да избере къде и с кого ще живее и да облекчи финансовата тежест на жилищните разходи, които представляват 40% от доходите на хората с увреждания; приобщаващо образование с приобщаващи класни стаи като градивни елементи за приобщаващо общество и като начин за предотвратяване на преждевременното напускане на училище на хора с увреждания; осигуряване на политическо участие и достъпност на избори; насърчаване на правата на хората с увреждания в световен мащаб и давайки пример чрез насърчаване на многообразието в европейските институции; създаване на платформа за хората с увреждания, която ще обедини националните координатори на конвенцията, организациите на хората с увреждания и Комисията в подкрепа на изпълнението както на ЕС, така и на националните стратегии; назначаване на координатори на хората с увреждания в институциите.

 „Изпълнението предстои. Ясно е, че целите на тази стратегия могат да бъдат постигнати само чрез действия както на национално ниво, така и на равнище ЕС, със силен ангажимент от държавите-членки да изпълнят предложените действия. Възнамеряваме да работим в тясно сътрудничество с институциите на ЕС, държавите-членки и особено с гражданското общество и представителните организации на хората с увреждания, чиито мнения и помощ са от ключово значение за успешното прилагане”, каза комисар Дали. По време на дебата членовете на ЕИСК изцяло подкрепиха новата стратегия, но предупредиха, че при прилагането й ЕС и държавите-членки трябва да вземат предвид въздействието на пандемията върху хората с увреждания, особено в областта на заетостта и образованието, тъй като съществуващото неравенство се влоши драстично.