Политики за заетост на хората с увреждания

Работна среща в МОН с националните организации на и за хората с увреждания

30.09.2013

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова, проведе среща на 17.09.2013 г. с национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерския съвет. Представителите на НСИХУ поставиха редица въпроси, свързани с включващото обучение на децата със специални образователни потребности и с постигането на по-добра подкрепяща среда за тяхното обучение. Поставиха фокус върху необходимостта от подкрепа за децата с увреждания и възможностите им да учат в интегрирани условия в общите училища.

Специално внимание се отдели на сътрудничеството на НСИХУ при изготвянето на нормативни актове в областта на образованието. В тази връзка бе заявено, че от страна на МОН ще има пълна прозрачност по отношение на образователните политики.