Политики за заетост на хората с увреждания

Нов инструмент за финансов инженеринг за бизнес разширяване на българските малки, средни и междинни предприятия

14.08.2014

Министерският съвет одобри проекта на Мандатно споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и „Джереми България” ЕАД. Споразумението предвижда на ЕИФ да се предоставят ограничени права, свързани с представителство на „Джереми България” ЕАД като инвеститор в органите на Мецанин фонда.

Мецанин фондът е един от инструментите за финансов инженеринг, разработен по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и се създава за първи път с географски фокус в България. Той е и първият Мецанин фонд по Инициативата „JEREMIE” в Европейския съюз. Инструментът е насочен към предприятия, които са в зрял етап от развитие, със значителни парични потоци и „небанкируем” модел за бизнес разширяване. По този начин мецанин финансирането представлява важен алтернативен източник за растежа на българските малки, средни и междинни предприятия (mid-caps), който, видно и от опита на избрания мениджър, до този момент е достъпен предимно за големи предприятия.