Политики за заетост на хората с увреждания

План за действие по социална икономика 2020-2021 г.

27.02.2020

В изпълнение на Националната концепция за социална икономика и в съответствие с правната рамка – Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, предстои приемане на План за действие по социална икономика за периода 2020-21 г.

Основната цел на предвидените в плана мерки е подпомагане утвърждаването на сектора на социалната и солидарна икономика в страната и приоритетно развитие на всички онези аспекти, които водят до положителна промяна на средата на функциониране на субектите на социалната и солидарна икономика. Посочените приоритети, цели и мерки в плана следва да отразяват необходимостта от повишаване заинтересоваността на обществото към социалната добавена стойност като резултат от дейността на социалните предприятия, от промяна на нагласите и културата  на потребление на продуктите и услугите, произвеждани и предлагани от социални предприятия. Очакванията са тяхното изпълнение да допринесе за обособяването на сектора и превръщането му в по-конкурентоспособен и ефективен.

 

            Планираните дейности по проекта на План за действие по социална икономика през 2020 г., в които могат да се включат специализираните предприятия, съгласно цел 2: „Създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната и солидарна икономика” са: Организиране на ежегоден европейски Форум на субектите на социалната и солидарна икономика и провеждане на два формата на  „Регионален форум за социално предприемачество“ (в градовете Варна и София ).