Политики за заетост на хората с увреждания

Декларация за заетост на EASPD

15.10.2014

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), която представлява над 10 000 организации, доставчици на социални услуги в цяла Европа, има за основна цел насърчаване на равните възможности за хората с увреждания чрез ефективни и висококачествени системи за услуги.

Един от резултатите на дългогодишните усилия в тази насока е Декларацията за заетост на EASPD, която подчертава спешния и траен проблем със заетостта сред хората с увреждания в Европа, което възпрепятства упражняването на човешките им права, както е определено от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. Конвенцията е основният международен еталон за правата на хората с увреждания, в която в член 27 се признава правото на труд и заетост.

Въз основа на анализ на състоянието и наличната законодателна рамка, декларацията очертава визията за бъдещето на заетостта за хора с увреждания, свързана с постигането на условия, където хората с увреждания могат да упражняват правата си като всички останали.

Хората с увреждания са структурно в неравностойно положение на пазара на труда, поради бариерите, поставени от обществото. Въпреки това, мерките за подпомагане, когато са осигурени, могат да помогнат за преодоляване на структурните и функционални затруднения, при условие че са придружени от устойчива законодателна и финансова рамка, отговаряща на дългосрочните нужди от подпомагане. Тези мерки могат да включват професионално образование и обучение, разумно приспособяване, техническо ръководство, мерки за лична помощ и субсидии за работодателите.

Достъпни, включващи пазари на труда са преследваната цел в бъдеще. Хората с увреждания трябва да получат адекватна подкрепа, за да имат равни възможности на пазара на труда.

Използването на по-положителна терминология в сектора на уврежданията, на базата на умения и компетенции, може да играе ключова роля, за да отключи неговото развитие. Социалният модел на нуждите на увреждането трябва да има предвид също така, когато става въпрос за определяне, идентифициране и упражняване на човешките права на хората с увреждания.

Поставянето на етикет и категоризирането на хората с увреждания възпрепятства упражняването на човешките им права, когато поставя лицата с увреждания в контекста на сегрегация от останалата част от обществото. В това отношение, обществото, като предоставя на хората с увреждания право на индивидуализирана подкрепа, може да премахне стигми и дискриминация чрез насърчаване на положително отношение към хората с увреждания.

Основната референтна рамка за правата на хората с увреждания е Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. Въпреки че състоянието на изпълнението на всеки член от нея се различава значително в отделните държави, тя трябва да бъде крайната цел за всички. В това отношение, доставчиците на услуги, трябва да се борят хората с увреждания да имат равни възможности за работа на свободния пазар на труда, да получат прехрана чрез свободно избрана или приета работа, да могат да упражняват своето право на труд и синдикални права и да имат равно възнаграждение за работа при равно заплащане. Хората с увреждания трябва да имат право да получават подходяща индивидуална подкрепа, за да участват на свободните пазари на труда на базата на недискриминация.