Политики за заетост на хората с увреждания

МТСП отправи покана за предложения в изготвянето на Плана за дейстие по социална икономика 2022-2022 г.

25.03.2022

НФРИ участва с предложения в изготвянето на проект на План за действие по социална икономика 2022-2023 г. В документа са заложени дейности в подкрепа  развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България. В Плана са включени действия, които ще насочат вниманието на потребителите към продуктите на социалните предприятия на пазара. Предвидени са и мерки за създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната и солидарна икономика.

Планът включва и проучвания за състоянието на сектора на социалната икономика и влиянието му върху заетостта на лицата от уязвимите групите, съобразно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Проучванията ще обхванат потреблението и инвестициите в социалното предприемачество, както и обема на социалните инвестиции в национален мащаб.