Политики за заетост на хората с увреждания

Европейската комисия подписа Споразумението за партньорство с България

14.08.2014

На 7 август 2014 г. Европейската комисия сключи Споразумението за партньорство с Република България във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2014 - 2020 г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през програмния период 2014-2020 г. Това е документът, в който се определя стратегията на страната ни и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството.

Инвестициите на обща стойност 9,8 млрд. евро (с приноса на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство) ще бъдат насочени към развитие на образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж; научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж; свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, добро управление и достъп да качествени административни услуги.

Документът беше разработен в диалог и с широкото участие на всички партньори - държавната администрацията, регионалните и местни власти, социално-икономическите партньори, академичната общност, редица неправителствени организации, медии и други.

Елка Тодорова, председател на НФРИ участва активно в периода 2012-2014 г. в работата по изготвянето на Споразумението в качеството й на представител на национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет.