Политики за заетост на хората с увреждания

Заседание на междуведомствената работна група по въпросите на социалната икономика

30.01.2015

Заседанието на междуведомствената работна група по въпросите на социалната икономика се проведе на 25.01.2015 г. в МТСП.

По време на работната група бяха разгледани беше обсъден и приет Отчета за изпънение на  политиката по социлна икономика за 2014 г. и бяха направени предложения за промяна на законодателството с цел по-добра рамка за развитие на социалните предприятия в България, от фондация „Български център за нестопанско право“, Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и Европейска Антибедност мрежа.

Председателя на федерацията даде своите препоръки за разработване на Закон за социалните предприятия и социалното предприемачество и направи предложения за включването на мерки в новия програмен период по ОП РЧР.