Политики за заетост на хората с увреждания

Предложени изменения на Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

15.07.2021

Нови предложения за изменение на методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ) са публликувани в Портала за обществени консултации Strategy.bg. Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост е издадена на 16 август 2019 г. от Агенцията за хората с увреждания на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ).

            Методиката има за цел определяне на условията и механизма за финансиране на проекти за създаването на центрове за защитена заетост (ЦЗЗ), както и поддържането на дейността в тях. С нея са утвърдени процедурите за допускане до разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения за създаване на ЦЗЗ и/или поддържане на дейностите в тях. Две години след приемане на Методиката в момента е подложено на обществено обсъждане първото предложение за изменението й, което адресира редица установени по време на прилагането й проблеми.

Основни мотиви и предложения за промени на методиката

 

            Промяна в кръга ползватели на центровете за защитена заетост и в дефиницията за „хора с множество трайни увреждания“

            Като основен недостатък на сега действащата Методика за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост е изключително ограниченият кръг на лица, които могат да ползват центровете за защитена заетост – да са техни бенефициенти. Съгласно чл. 4 от актуалната Методика те могат да бъдат само „хора с множество трайни увреждания.“ Според легалната дефиниция, съдържаща се в Методиката, това „са такива [лица], които имат поне два вида увреждания, всяко от които е не по-малко от 50 % намалена работоспособност (вид и степен на увреждане)“ (виж чл. 4, ал. 2 от Методиката).

            Практиката и процедурите, установени в социално-здравната система, сочат нереалистичния характер на изискването за наличие на „поне два вида увреждания, всяко от които е не по-малко от 50% намалена работоспособност /вид и степен на увреждане/“ в понятието за човек с „множество трайни увреждания“. При освидетелстване на лице с увреждане се постановява решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане.

            В много от издадените експертни решения не се съдържа информация за това дали човекът има „два вида увреждания, всяко от които е не по-малко от 50% намалена работоспособност /вид и степен на увреждане/“, т.е. има разминаване между задължителните реквизити и начина на съставяне на решенията на ТЕЛК и изискванията в определението за „множество трайни увреждания“ в ненормативния акт – Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост на Агенция за хората с увреждания. И на практика – няма как да се установи по медицински ред дали един човек има най-малко два вида увреждания с по 50% намалена работоспособност, съответно – няма и как да бъде ползвател на мерките за заетост, предвидени за хората с множество трайни увреждания.

            Освен това при сега действащата уредба лица с интелектуални затруднения биха могли да се ползват от тази форма на заетост и пакета от подкрепящи услуги и да се назначават за изпълнение на икономически дейности, които отговарят на специфичните им изисквания за упражняване на труд само ако имат поне още едно трайно увреждане, като всяко поотделно води най-малко до 50% намалена работоспособност.(виж стр. 17 и 38 на Анализ на актуалните регулации, възможности и предизвикателства на контекста в България).

            В предложената промяна на Методиката в чл. 4 се предвижда бенефициенти да са две групи: „хора с множество трайни увреждания“ и хора с „психични разстройства и/или интелектуални затруднения.“

            Освен това се предлага предефиниране на термина „хора с трайни увреждания“, както следва: хора с множество трайни увреждания са тези хора, които имат два или повече вида увреждания и отговорят на определението на §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за хората с увреждания

            §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за хората с увреждания гласи:

            „Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

            При така предложената нова дефиниция не би следвало да се налага да се анализира дали всяко от поне две от заболяванията на бенефициента води до най-малко 50 процента намалена работоспособност, а ще е достатъчно медицинската експертиза на лицето да е установила вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто (т.е. „общо,“ а не за заболяванията поотделно).

Промяна в допустимите кандидати по проекти за създаване на центрове за защитена заетост

В проекта за промени на Методиката също така се предлага изменение на чл. 3, с който е определен обхватът на организациите, които могат да кандидатстват с проектни предложения по Методиката. Съгласно сега действащата Методика такива могат да са всички организации, регистрирани по действащото законодателство. По този начин обаче чл. 3, ал. 1 на Методиката противоречи на чл. 52 Закона за хората с увреждания, съгласно който „Центрове за защитена заетост може да се създават към специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения и трудово-лечебните бази.“ С предложените промени чл. 3 на Методиката ще се приведе в съответствие със законовите разпоредби.

Промяна в срока за изпълнение на проектите

Друга съществена промяна, която се предлага, е срокът за изпълнение на проектните дейности да е най-малко 60 месеца вместо досегашното ограничение от най -много 22 месеца (виж чл. 7 на Методиката). С тази промяна се цели да се помогне на кандидатстващите организации „да организират дейността си по-ефективно в дългосрочен план, с цел да се генерират по-добри резултати, включително и за поддържане на устойчивост на защитената заетост сред една от най-уязвимите групи – хора с множество трайни увреждания, хора с психични разстройства и/или интелектуални затруднения.“ (виж Мотиви към Проект за изменение на Методиката)

В тази връзка са предвидени и някои промени свързани с организационни, процесуални и финансови ограничения, сред които са:

  • Отмяна на чл. 6 от Методиката – „Чл. 6 В рамките на обявен от Агенция за хората с увреждания (АХУ) конкурс кандидатите могат да участват с едно предложение по един от компонентите, определени в чл. 5.“
  • Изменение на чл. 18 от Методиката – отпадат изискванията за таван на разходите по отделните елементи от разходната структура на проектните предложения.
  • Изменение на чл. 20 от Методиката – създава се възможност Агенцията за хората с увреждания да дава съгласие за пропорционално увеличение на финансовите стимули за наетите хора с увреждания в случай на увеличение на минималната работна заплата в страната.