Политики за заетост на хората с увреждания

На 4 юли т. г. в Министерството на труда и социалната политика, се проведе пресконференция по проекта на Агенцията за хората с увреждания „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“

15.07.2014

Проектът се изпълнява от Агенция за хората с увреждания с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Участие в срещата взеха заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Янкова и Лазар Лазаров и изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) Минчо Коралски.

Основната цел на проекта е Агенция за хората с уврежданията и Главна дирекция „Труд и социална икономика”, регион Галиция в Испания е да обменят опит в сферата на защитената заетост, в резултат на което в България да се създадат възможности за разработване на иновативни политики и инструменти в тази насока. В Испания защитената заетост се осигурява в т. нар. Центрове за специална заетост. В тях са заети 66 900 лица с различни увреждания.

„Проект „Защитена заетост – опит, иновации и възможности” се финансира по ОП РЧР и е на обща стойност 605 117.34 лева, съобщи изпълнителният директор на АХУ Минчо Коралски.

Защитената форма на заетост на хора с трайни увреждания не е регламентирана в българското законодателство, което на практика изключва тези лица от пазара на труда и ги обрича на тежка социална изолация. Съгласно Плана за действие по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания, следва да се създадат условия за въвеждане на тази форма на заетост за изключително тясна целева група с най-тежки увреждания извън конкурентния пазар. Защитените предприятия приличат повече на социални, отколкото на икономически субекти, тъй като в тях се извършва професионална ориентация, обучение и рехабилитация, създават се трудови навици на лица с изключително тежки увреждания. Т.е. в тези предприятия ежедневно се оказва структурирана подкрепа, която работодателите на свободния пазар на труда не са в състояние да предоставят. Тази подкрепа много често не се ограничава до работното място, но много често съдържа терапевтични и други допълнителни подкрепи, за да стабилизира и по-нататък да развие социалните и лични умения.