Политики за заетост на хората с увреждания

Нова европейска директива Late Payment Directive (2011/7/ЕС) влезе в сила в целия ЕС на 16 март.

02.04.2013

 

Новите правила са ясно формулирани: Държавните органи трябва да извършат плащане за получени стоки и услуги в срок от 30 календарни дни или при извънредни обстоятелства - в срок от 60 календарни дни.

 

Новите мерки не са задължителни за предприятията, доколкото те получават правото да предприемат действия, но не и задължението за това. При определени обстоятелства дадено предприятие може да пожелае да удължи платежния срок с няколко дни или седмици, за да запази добрите търговски отношения със свой клиент. Новите мерки обаче са задължителни за държавните органи. Те следва да дават добър пример и да демонстрират своята надеждност и ефективност, като изпълняват договорните си задължения.

 

В България с Държавен вестник брой 20 от 2013 г. бяха обнародвани измененията в Търговския закон с оглед въвеждане на изискванията на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, но има още много да се прави за съобразяване на практиката на държавните институции с новите правила.

 

Публично-частните плащания в страните от Европа превишават 30 дни. Италия, Гърция и Испания са най-слабо представящите се - съответно 180, 174 и 160 дни средното плащане. В България закъснението е средно 52 дни, но страната ни вече транспонира директивата в законодателството си.