Политики за заетост на хората с увреждания

На 9 декември 2021 Европейската комисията представи План за действие за стимулиране на социалната икономика и създаване на работни места.

30.12.2021

            Европейската комисия представи План за действие, за да помогне на европейската социална икономика да се развива успешно, използвайки нейния икономически потенциал и възможност за създаване на работни места, както и приноса й за справедливо и приобщаващо възстановяване и зеления и цифров преход.

            Организациите на социалната икономика са субекти, които поставят социалните и екологичните цели на първо място, като реинвестират по-голямата част от печалбата си обратно в организацията. В Европа има 2,8 милиона субекта на социалната икономика, които наемат 13,6 милиона души и които предлагат решения на ключови предизвикателства в нашите общества. Те обхващат разнообразна гама от сектори и форми, от услуги за грижи до рециклиране, от кооперации до социални предприятия.

            Засилената подкрепа за социалната икономика не само създава работни места, но и позволява на организациите да увеличат социалното си въздействие в целия ЕС. Днешният план за действие за социална икономика изглажда пътя за проспериране и растеж на организациите на социалната икономика.

 

            Комисията предлага да действа в три области:

 

            1. Създаване на подходящи условия за успешно развитие  на социалната икономика.

Политиката и правните рамки са ключови за създаването на подходяща среда за развитие на социалната икономика. Това включва данъчно облагане, обществени поръчки и рамки за държавна помощ, които трябва да бъдат адаптирани към нуждите на социалната икономика.

 

            За да се справи с тези въпроси, Комисията ще предложи препоръка на Съвета за разработване на рамковите условия на социалната икономика през 2023 г. Тя също така ще публикува насоки за държавите-членки относно данъчните рамки за организациите на социалната икономика и ще улесни по-лесен достъп до насоки за държавна помощ. Планът за действие също има за цел да подобри добрите практики по отношение на социално отговорните обществени поръчки и да насърчи насочването на социалната икономика извън границите на ЕС.

 

            2. Откриване на възможности за стартиране и разширяване на организациите на социалната икономика.

            Субектите на социалната икономика трябва да се възползват от подкрепата за развитие на бизнеса, за да стартират и да се развиват, както и да преквалифицират и усъвършенстват своите работници. За 2021-2027 г. Комисията се стреми да увеличи подкрепата си с над  2,5 милиарда евро, отпуснати за социалната икономика преди (2014-2020).

            Наред с други действия, Комисията ще стартира нов портал за социална икономика на ЕС през 2023 г., за да гарантира, че участниците в социалната икономика могат да намерят на едно място цялата информация, от която се нуждаят, относно финансирането, политиките, обучението и инициативите от ЕС. Той също така ще пусне нови финансови продукти през 2022 г. по програмата InvestEU и ще подобри достъпа до финансиране. През 2022 г. Комисията ще създаде и Европейски център за компетентност за социални иновации.

 

            3. Признание на социалната икономика и нейния потенциал.

            Планът за действие има за цел да направи социалната икономика по-видима и да подобри признанието на нейната работа и потенциал. Комисията ще извършва комуникационни дейности, с акцент върху ролята и спецификата на социалната икономика.

 

            Освен това Комисията ще започне проучване за събиране на качествени и количествени данни за по-добро разбиране на социалната икономика в целия ЕС. Той също така ще организира курсове за обучение за държавни служители по различни теми от значение за социалната икономика, ще насърчава социалната икономика на регионално и местно ниво, чрез насърчаване на трансграничния обмен и много други.

 

            С днешния план за действие Комисията също така стартира „преходен път“, за да подпомогне зеления и цифров преход на социалната икономика в диалог с публичните органи и заинтересованите страни.

 

            Втори план

            Социалната икономика включва разнообразни предприятия, организации и юридически лица, като социални предприятия, кооперации, дружества за взаимопомощ (специфичен вид колективно осигуряване), сдружения с нестопанска цел и фондации. Те поставят хората и околната среда в центъра на своята мисия и реинвестират по-голямата част от печалбата си обратно в организацията или конкретна социална кауза. Те се управляват по начин на участие, отдолу нагоре.

 

            Въз основа на инициативата за социалния бизнес на Комисията от 2011 г., планът за действие е резултат от обширен процес на консултации с граждани и заинтересовани страни. Повече информация може да се намери в работния документ на службите, придружаващ Плана за действие за социална икономика и в работния документ на службите за прехода към социалната икономика. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10117&furtherNews=yes

 

ЕС в помощ на хората с увреждания

            До  края на 2021 г.  една пета от населението на ЕС има някакъв вид увреждане. ЕС и държавите от Съюза са поели ангажимент за подобряване на социалното и икономическото положение на хората с увреждания въз основа на Хартата на основните права на ЕС и Договора за функционирането на ЕС.

            Европейският съюз и всички държави от Съюза са страни по Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН).  Този важен договор влезе в сила за ЕС през януари 2011 г. и осигури насоки за съдържанието на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.

            Ключови инициативи за хората с увреждания

            Комисията също така подкрепя държавите членки в прилагането на КПХУ на ООН чрез европейския семестър и със средства на ЕС.

            Някои полезни инструменти на политиката са 

  • Европейският стълб на социалните права, чийто принцип 17 е посветен на хората с увреждания и включването на въпросите, свързани с тях, в съответните принципи на стълба
  • Европейският семестър, чрез който се предоставя рамка за координацията на икономическите политики в целия ЕС и се осигурява информация относно положението на лицата с увреждания и без увреждания в държавите членки

            Повишаване на осведомеността. Европейската комисия се ангажира да повиши осведомеността относно условията на живот на лицата с увреждания, предизвикателствата, с които те се сблъскват в ежедневието, и инструментите за подобряване на живота им. Тя също така популяризира прилагането на КПХУ на ООН.

            За постигане на тази цел Комисията организира всяка година

  • конференция във връзка с Европейския ден на хората с увреждания
  • награда за достъпен град, с която се отличават градовете, които са положили изключителни усилия да станат по-достъпни
  • годишен работен форум за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания
  • обучение за юристи и политици относно политиката и законодателството на ЕС във връзка с уврежданията

            Подкрепа

            ЕС предоставя финансова подкрепа чрез безвъзмездна годишна помощ за организации на равнище ЕС на хора с увреждания (ОХУ) и НПО (по програма „Права, равенство и гражданство“), за да се улесни тяхното участие в процесите на равнище ЕС. Те предоставят становища относно развитието на законодателството и политиките на ЕС. Тези органи включват:

            Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) са основните финансови инструменти на ЕС за засилване на икономическото и социалното сближаване. Те спомагат за гарантиране на социалното приобщаване на най-уязвимите граждани, включително тези с увреждания.

            Академичната мрежа на европейските експерти в областта на уврежданията (ANED) предоставя на Европейската комисия анализ на данни и политики от държавите — членки на ЕС. Тя управлява DOTCOM — база данни, която наблюдава инструментите на политиката, свързани с КПХУ на ООН в ЕС и държавите от Съюза.