Политики за заетост на хората с увреждания

КОНКУРС „Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти

04.03.2013

Срок: 19.03.2013 г., 17.30 ч.

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: „Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение за хората с увреждания”

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи културни, исторически, археологически, природо-научни, спортни обекти.

Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти, както следва:

Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 10 000 лв;

Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 12 500 лв;

Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Проектите за конкурса се подават на хартиен носител – в 4 /четири/ екземпляра – 1 оригинал и 3 копия и електронен носител (формуляр и раздели I и II на бюджета) – в един екземпляр, в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София-1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 19.03.2013 г. Телефони за справка: 02/931
80 95, 832 90 73.