Политики за заетост на хората с увреждания

Председателят на НФРИ взе участие в заседание на междуведомствената работна група, разработваща проект на Закон за социалната икономика

19.04.2016

На 24 март 2016 г. в Министерство на труда и социалната политика се състоя заседание на междуведомствената работна група, подготвяща проект на Закон за социалната икономика/социално предприемачество, в което участва председателя на НФРИ Е.Тодорова. В рамките на заседанието Е.Тодорова представи позициите и предложенията по първия проект на Закон за социалната икономика и предприемачество, а именно да се търси разширяване на кръга социални предприятия и форми на социално предприемачество и от страна на местните власти, с което да се разшири максимално обхвата на подготвяните нормативни мерки. В края на заседанието беше уточнено, че проектът на Закон за социална икономика ще се разработва през настоящата 2016 г. и всеки член на работната група следва да изпраща своевременно своите предложения. От страна на МТСП беше подчертано, че проекто-документът е само база за бъдещи дискусии и следва да се възприема като основа, върху която чрез взаимен диалог и партньорство ще бъде изграден бъдещия Закон за социална икономика. На 1 април т.г. проектът беше представен и за обсъждане от участниците в Кръглата маса, в рамките на Европейския форум на социално предприемачество.