Политики за заетост на хората с увреждания

Министерският съвет актуализира Списъкът на стоките и услугите, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки

14.08.2014

На 23 юли 2014 г.  министърът на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов внесе на заседание на Министерски съвет приетия от НСИХУ към МС Проект на Решение за  утвърждаване на Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставените услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки.

След станалите разискванията Министерският съвет утвърди актуализирането на Списъка. Новият списък съдържа нови позиции, предвид разширяване на дейностите на специализираните предприятия и кооперации през последните години. Настоящата актуализация е в съответствие и с кодовете по CPV 2007, съгласно Описание 2007 публикувано в Агенцията за обществени поръчки.

Чрез актуализирането на списъка и последната промяна в Закона за обществени поръчки се създава възможност за реална подкрепа и осигуряване на поръчки в 126 специализирани предприятия и кооперации.

НФРИ успя в максимална степен да защити предложените от членовете на федерацията позиции в актуализирания нов списък, които намериха своето отражение в Решение № 551 на Министерски съвет от 25 юли 2014 г., в което на основание чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с § 113, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки  (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) беше утвърден новия списък и отменено старото Решение № 835 на Министерския съвет от 2006 г. за утвърждаване Списък на стоките, услугите и строителството, чието производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, изменено с Решение № 686 на Министерския съвет от 2009 г. и допълнено с Решение № 397 на Министерския съвет от 2010 г.

Решението е публикувано на страницата на Министерски свет и може да бъде изтеглено от тук: http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=LCcz5MhGcK%2bVi0TXLjXLmw==