Политики за заетост на хората с увреждания

Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС

30.01.2015

Председателят на НФРИ, г-жа Елка Тодорова участва в работата на провденото заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерски съвет, на 22.01.2015 г.

Заседанието беше водено от председателя на съвета, вицепремиер и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Членовете на съвета разгледаха и обсъдиха:  

Ø  проект на Концепция за промени в нормативната уредба във връзка с прилагането на чл. 21 „Свобода на изразяване и на мнение, свобода и достъп до информация” (във връзка въвеждането на жестовия превод) и чл. 30 „Участие в културния живот, почивка свободно време и спорт” от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН;

Ø  проект на Наредба за паркирането на територията на Столична община;

Ø  проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания;

Ø  избор на представител на национално представителните организации на и за хора с увреждания за заместник-председател на НСИХУ.

            В края на заседанието Е.Тодорова постави пред министър Ивайло Калфин въпросът за трудовата заетост на хората с увреждания, който следва да е приоритетна тема за Министерството на труда и социалната политика. Е.Тодорова настоя за увеличаване на новосключените договори през 2015 г. между работодатели и хора с увреждания по Националната програма за обучение и заетост на хора с увреждания и акцентира на необходимостта от навременното приемане на инструментите за финансиране на заетостта на хората с увреждания по ОП „Развитие на човешките ресурси“.