Политики за заетост на хората с увреждания

Промени в Националния план за действие по заетостта гарантират допълнителни места за безработни

15.10.2013

Правителството одобри промени в Националния план за действие по заетостта през 2013 г., за разкриване на допълнителни работни места за младежи до 29-годишна възраст.

Младите хора са сред най-уязвимите групи на пазара на труда и срещат най-много трудности при намиране на работа. В България младежите до 24-годишна възраст, които са регистрирани в бюрата по труда към края на юли т. г. са 34 412. От тях 63,6% са без квалификация, а 7,9% са висшистите.

В отговор на приетата през м. април т. г. от Съвета на ЕС препоръка за създаване на Гаранция за младежта, както и за намаляване на младежката безработица, Народното събрание прие промени в Закона за насърчаване на заетостта, с който се въведоха нови насърчителни мерки в подкрепа на заетостта на младите хора. Една от тях е за осигуряване на първа работа на квалифицираните млади хора. Тя предвижда предоставяне на средства на работодатели, които разкриват работни места за наемане на безработни младежи до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж, на длъжности според тяхното образование или квалификация. Периодът на субсидиране е от 6 до 18 месеца, като размерът на сумите ще нараства от 30 на сто за първите шест месеца, на 50 на сто от седмия до дванадесетия месец включително и 75 на сто за оставащия период.

Промените в Националния план, одобрени от правителството, се правят с цел своевременното назначаване на безработни младежи по новата мярка. МТСП очаква заетост на 300 млади хора до края на годината. Средствата в размер на близо 104 хил. лв. са осигурени чрез преразпределение на резерва по Националния план.