Политики за заетост на хората с увреждания

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г.

02.04.2013

Националният осигурителен институт (НОИ) дава старт на програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г. Средствата, предвидени за нейната реализация през тази година, са в размер на 15 362 329 лв. Предвижда се в рамките на тази сума да бъдат отпуснати парични помощи за профилактика и рехабилитация на около 39 400 лица.

Продължителността на профилактиката и рехабилитацията за едно правоимащо лице е 10 дни, като НОИ покрива изцяло разходите за нощувки, частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя, както и до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 15 юридически лица за общо 48 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.


 Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат всички лица, които отговарят на условията за участие в програмата. Те трябва да са осигурени за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. Освен това, заболяването им трябва да е диагностично уточнено, за което към съответния момент лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация.


 Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лични инвалидни пенсии. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени и срокът на инвалидност в експертното им решение да не е изтекъл.
Подробности за възможностите за участие в програмата, условията на изпълнителите и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация ще намерите в рубриката „Обезщетения” - “Профилактика и рехабилитация”.