Политики за заетост на хората с увреждания

Среща със зам.-министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова

09.05.2013

 

На 9 май 2013 г. представители на национално-представителните организации на и за хора с увреждания се срещнаха със зам.-министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова

На срещата на 9 май т.г. участваха изпънителния директор на АХУ Минчо Коралски, председатели от национално представителните организации на и за хора с увреждания, между които и Е.Тодорова.

Срещата беше инициирана от национално представителните организации на и за хора с увреждания още в началото на мандата на служебния кабинет.

Председатателите на организациите, членове на НСИХУ настояха:

 

1.    Да продължат процесите на адаптация на националното законодателство към духа и нормата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания с осигуряване на публичен ресурс за провеждане на активни политики. Да се ускори определянето на координиращия орган и органа осъществяващ мониторинг по изпълнението на Конвенцията.

2.    Да се започне подготовка за обвързване на социалните плащания към Линията на бедността (ЛБ), вместо досегашното съотнасяне към Гарантирания минимален доход (ГМД).

При подписването на Рамковия договор с Лекарския съюз да не се подменя освобождаването от такса за медицинско обслужване на хората с трайни увреждания, с освобождаване от такса на хронично болни граждани, тъй като не всички увреждания са свързани с хронично заболяване. Подписването на рамковия договор да не се отлага безконтролно във времето, а да се търсят компромисни решения със заинтересованите страни в рамките на І-то тримесечие на текущата година. Да се потърсят пътища за намаляване цените на лекарствата и се включват периодично нови позиции в реимбурсния списък на редки заболявания.

     3. Да се ускори процедурата по извършване на медицинската експертиза на трайната неработоспособност (вид и степен на увреждане) и се установят приемливи срокове за произнасяне по обжалваните решения на медицинската експертиза. Представителите на НОИ да се върнат в ТЕЛК, защото там могат да видят на живо човека, докато в момента комисия от лекари с неясна квалификация разглеждат само документи и по неясни правила връщат и оспорват ТЕЛК решения.

     4. Да се предприемат мерки за финансово обезпечаване на Плана за изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания за 2013 и 2014 г. с цел осигуряване на заетост на хората с тежки увреждания, включително субсидиране на заетостта на лицата с интелектуални затруднения и сензорни увреждания.  

     5. Да се облекчи максимално достъпът на хора с намалена работоспособност до пазара на труда.

5.1.  Чрез засилване  контрола за спазване на квотите за трудоустроени лица, създаване на адаптирани работни места към физиологичния дефицит на хората със специфични възможности, въвеждане на гъвкаво работно време и надомна работа, създаване на облекчен режим при започване и извършване на малък (семеен) бизнес от хора с увреждания и членове на техните семейства. Да се предприемат спешни мерки за засилване преференциите за специализираните предприятия, като част от защитената заетост в ЕС.

5.2. Да се предприемат нови антикризисни мерки за заетост на хората с увреждания:

Ø  Чрез увеличаване на бюджета на Агенцията по заетостта по насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта, в частност бюджета на националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания.

Ø  Чрез увеличаване на бюджета на Агенцията за хората с увреждания по националните методики за конкурсни проекти на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания.

6. Да не се допуска проектиране, въвеждане в експлоатация или започване на ново строителство, както и основен ремонт без проект, отговарящ на изискванията за достъпна среда, съобразно изискванията на Наредба № 4 на МРРБ ОТ 14.07.2009 г. В програмите за саниране на амортизирани сгради да се включи преустройство на подстъпите и входовете за безпроблемно преминаване на детски и инвалидни колички до асансьорна кабина.

7. Да се засилят процесите на деинституционализацията за лица и деца с увреждания и се осигурят адекватни права и ресурси на семействата –биологични и приемни, да се провежда  балансирана политика по отношение на специализираното обучение и обучение в обичайна среда на деца и юноши в медико-социален риск.