Политики за заетост на хората с увреждания

Мерки заложени в новия програмен период по ОП Иновации и предприемачество и ОП Развитие на човешките ресурси за специализираните предприятия и коопераци за хора с увреждания

20.06.2014

Специализираните предприятия и кооперации ще бъдат бенефициент по две от оперативните програми – ОП Иновации и предприемачество (досегашната ОП Развитие на конкурентноспособността на българската икономика) и ОП Развитие на човешките ресурси.

В рамките на досегашния програмен период, който обхваща 2007 – 2013 г., по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е проведена една процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, а именно: „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”. Целта на процедурата е повишаване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване, и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации. По процедурата са изпълнени 15 договора.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. се предвижда стимулите в подкрепа на хората с увреждания да бъдат предвидени по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”. Дейностите, които ще се подкрепят по този приоритет са следните:

Финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството – при прилагането им се предвижда минимален процент от стойността на съответния инструмент да бъде отделен за подкрепа на идеи, които ще се реализират от от една страна от неравностойните групи на пазара на труда, в това число -  хора с увреждания, стартиращи предприемачи и от друга страна - Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства - подкрепа по тази дейност ще получат  предприятия в спефицични сфери, социални предприемачи, предприятия и кооперации на хора с увреждания и др.

По ОП Развитие на човешките ресурси през новия програмен период 2014 – 202 г. се предвиждат две интервенции:

·         по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, е предвидена специфична цел 2: Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства. Чрез изпълнение на мерките по тази специфична цел, оперативната програма ще създаде условия и предпоставки за инвестиране в комплексни мерки, насочени към  подобряването на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на заетост на хората с увреждания, както и до връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания.

·         По инвестиционен приоритет № 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионланата интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ се очаква да бъде реализирана специфичната цел за увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперации след получена подкрепа, аналогична на схемата „Шанс за всички” през изминалия програмен период. Ще бъдат разширени допустимите дейности по новата схема, а именно:

 

По ОП Развитие на човешките ресурси се предвижда създаването на кредитен фонд «Социални иновации». Този фонд се предвижда да е кредитен или гаранционен инструмент, изцяло в подкрепа на социалните предприятия. Предвижда се възможност за съчетаване с подкрепа под формата на грантове, в т.ч. за лихвени субсидии, гаранционни такси, обучения и заетост на персонала;

В момента протича предварителна (ex ante) оценка на целесъобразността на идеята.