Политики за заетост на хората с увреждания

Заседание на Междуведомствената работна група по социална икономика

17.12.2014

На 27.11.2014 г. в МТСП се проведе първото заседание на междуведомствената работна група по социална икономика към министъра на труда и социалната политика, в която е включена и председателят на федерацията Е.Тодорова.

На проведеното заседание беше разгледано състоянието към момента на националната и европейска политика по социална икономика и необходимостта от законодателна инициатива за подкрепа и дефиниране на социалното предприятие. Беше разгледана Директивата на ЕП и Съвета за обществените поръчки от февруари 2014 г. като беше посочено, че е необходимо националните законодателства да я транспонират до 2016 г. Тази директива дава възможност да се въведат т.нар. социални клаузи.

Представителите на МТСП, МОН, неправителствени организации и академични среди - членове на работната група, бяха запознати с изпълнените задачи до момента по Плана за действие по социална икономика 2014-2015 г., както и с аспекти от дейността на Консултативната експертна работна група по социална икономика към ЕК: конференция на тема „Отключване потенциала на социалната икономика за постигане на растеж в Европейския съюз“ и Методика за измерване на социалното въздействие – social impact measurement; Картографиране на социалните предприятия в рамките на ЕС – A map of social enterprises and their eco-systems in Europe.

На заседанието беше решено групата да представи вижданията си за това какъв вид законодателство е нужно в Р. България по социална икономика.