Политики за заетост на хората с увреждания

Заседания на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет на 8 май и на 21 май 2014 г.

04.06.2014

През м.май 2014 г. се проведоха две заседания на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет.

На заседанието на 8 май т.г. беше обсъден проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. Членовете на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания се запознаха с достъпа до финансиране и приоритетните оси на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” (ОПРЧР). На заседанието присъстваха заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Янкова и Лазар Лазаров, както и заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес Налбант.

„Преодоляването на дискриминацията и подкрепата за осигуряването на равни възможности и равенство между половете в новата оперативна програма спомагат за постигането на заетост, повишаване на икономическата активност, намаляване на безработицата и насърчаване на социалното включване”, отбеляза заместник-министър Янкова.
По отношение на достъпа до финансиране, новата ОПРЧР предвижда мерки за насърчаване на равните възможности и предотвратяването на дискриминацията, като се имат предвид потребностите на различните целеви групи, изправени пред риск от нея. Достъпът на хора с увреждания и хората, изложени на риск от дискриминация, ще бъде един от критериите, които ще се спазват при определяне на операциите, съфинансирани от Европейския социален фонд. В рамките на отделните приоритетни оси на програмата са предвидени конкретни дейности, чрез които ще се насърчават равните възможности и недискриминацията.
В сферите на пазара на труда и социалното включване са предвидении стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение; информационни кампании за корпоративната социална отговорност; услуги за повишаване пригодността за заетост и индивидуализирани услуги; подкрепа за социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

По проекта на ОП РЧР, програма НФРИ нееднократно в продължение на една година внасяше предложения за схеми за подкрепа на специализираните предприятия. В резултат на активната работа на НФРИ всички предложения бяха заложени в новата ОП РЧР.

НСИХУ към МС прие проекта на ОП РЧР 2014-2020 г., като в срок до два месеца ще предложи конкретни предложения за конкретни операции по оперативните оси, които да бъдат включени в нея.

На 21 май т.г. се проведе четвъртото заседание на НСИХУ към МС.

Заседанието беше водено от заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. В работата на Консултативния орган участва и заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев.

На заседанието бяха обсъдени и приети проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.; ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания; Проект за изменение и доп. на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35а, ал.1 от ЗИХУ; Проект на План за действие по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. за периода 2014-2015 г.; ПМС за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работата на органите за медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.