Политики за заетост на хората с увреждания

Приет е Планът с мерки за 2014-2015 г. за изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания

20.06.2014

Министерският съвет прие План за действие за периода 2014-2015 г. по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. Стратегическата и оперативните цели в него са насочени към осигуряване на трудова заетост на безработни лица с трайни увреждания.

С планът се предвижда осигуряване на подходящи форми за квалификация и преквалификация, на заетост, на достъпна среда, трудово посредничество, на средства, приспособления и медицински изделия, както и адекватна нормативна среда за заетост на хора с увреждания.

В плана са отразени дейностите, които ще бъдат реализирани през тази и следващата година и отговорните за изпълнението им институции и ведомства.

Проектът на План за действие е публикуван в интернет страницата на МТСП.